"Nebe a země zaniknou,

ale má slova nepozbudou platnosti." Marek 13:31

 

Zjevení Svaté Brigity

 

 

Začít číst ZDE

 

 

Obsah - Kniha 1

 

 

Obsah Knihy 1

 

KAPITOLA 1

Slova našeho Pána Ježíše Krista ke své vyvolené

a draze milované nevěstě ohlašujíc

své nejdokonalejší vtělení, odsuzujíc rouhavé porušování

naší víry a křtu a zvouc svou milovanou nevěstu,

aby ho milovala.

 

KAPITOLA 2

Slova našeho Pána Ježíše Krista,

jež měl ke své dceři, kterou pojal za svou nevěstu,

ohledně článků pravé víry a o tom,

které znaky a úmysly by nevěsta

měla mít vzhledem k ženichovi.

 

KAPITOLA 3

Slova našeho Pána Ježíše Krista ke své nevěstě

o její formaci v lásce a cti k němu, ženichovi,

a o nenávisti zkažených k bohu a o lásce ke světu.

 

KAPITOLA 4

Slova našeho Pána Ježíše Krista

ke své nevěstě ohledně toho, aby neměla starosti

a nemyslela si, že věci jí zjevené pochází

od zlého ducha a o tom,

jak rozeznat dobrého a zlého ducha.

 

KAPITOLA 5

Kristova nejlaskavější slova ke své nevěstě

obsahující obraz vznešeného hradu,

který značí Církev bojující a o tom,

jak teď bude Církev Boží přestavěna skrze modlitby

přeslavné Panny a svatých.

 

KAPITOLA 6

Kristova slova k nevěstě o tom,

že jeho Duch nemůže přebývat ve zlovolném

a o oddělení svévolníků od dobrých a vyslání spravedlivých,

vyzbrojených duchem, do války proti světu.

 

KAPITOLA 7

Slova slavné Panny ke své dceři o tom, jak se odívat,

a o šatech a okrasách, kterými by se

dcera měla zdobit a šatit.

 

KAPITOLA 8

Královna nebeských slov ke své milované dceři učíc ji,

jak by měla milovat a velebit s Syna

společně s jeho Matkou.

 

KAPITOLA 9

Slova Královny Nebes ke své milované

dceři týkající se krásné lásky,

kterou měl Syn pro Svoji Pannu Matku,

a o tom, jak byla Matka Kristova počata v čistém manželství

a požehnána v lůně a o tom, jak byla, tělo i duše,

vzata do nebe a o moci jejího jména a o andělech

přidělených k lidem pro dobro či pokušení.

 

KAPITOLA 10

Slova Panny Marie ke své dceři,

nabízející užitečnou nauku, jak by měla žít,

a popisující mnoho podivuhodných

detailů týkajících se utrpení Krista.

 

KAPITOLA 11

Kristova slova ke své nevěstě o tom,

jak se sám z vlastní vůle vydal,

aby byl ukřižován svými nepřáteli a o tom,

jak skrze pomyšlení na jeho utrpení uchránit tělo před špatnostmi.

 

KAPITOLA 12

O tom, jak se anděl modlí za nevěstu

a jak se Kristus ptá anděla, co je to,

co žádá pro nevěstu a k čemu je jí to dobré.

 

KAPITOLA 13

O tom, jak měl v sobě nepřítel Boha tři démony

a o trestu dopuštěném na něj Kristem.

 

KAPITOLA 14

Kristova slova ke své nevěstě ohledně způsobu a úcty,

které by měla zachovávat v modlitbě a o třech druzích lidí,

kteří slouží Bohu na tomto světě.

 

KAPITOLA 15

Kristova slova ke své nevěstě

popisující ho jako velikého krále,

o dvou pokladnicích značících lásku k Bohu

a lásku ke světu a ponaučení o tom,

jak učinit pokroky ve svém životě.

 

KAPITOLA 16

O tom, jak nevěsta viděla světce mluvícího k Bohu a o ženě,

jež byla těžce soužena ďáblem a později osvobozena

skrze modlitby slavné Panny.

 

KAPITOLA 17

Kristova slova ke své nevěstě přirovnávající hříšníka

ke třem obrazům: orlovi, ptáčníkovi a bojovníkovi.

 

KAPITOLA 18

Kristova slova ke své nevěstě o tom,

že by v domě božím měla být pokora a o tom,

že takový dům označuje život víry i o stavbách,

které by měly být budovány ze zdrojů poctivě nabytých,

případně jak zjednat nápravu.

 

KAPITOLA 19

Stvořitelova slova k nevěstě o lesku jeho síly,

moudrosti a ctnosti a o tom, jak nyní ti,

kteří jsou zváni moudrými, proti němu hřeší nejvíce.

 

KAPITOLA 20

Milý rozhovor Panenské Matky a Syna

spolu i s nevěstou a o tom,

že by se nevěsta měla připravit na svatbu.

 

KAPITOLA 21

Ženichova slova ke své nevěstě

užívající jemnou alegorii o kouzelníkovi

popisující a vysvětlující ďábla.

 

KAPITOLA 22

O Matčině jemné otázce nevěstě

a nevěstině pokorné odpovědi,

o Matčině užitečné promluvě k nevěstě

a o růstu dobrých lidí mezi zkaženými.

 

KAPITOLA 23

Kristova slova ke své nevěstě

popisující falešného muže,

který je zván nepřítelem Božím,

jeho přetvářku i jeho vlastnosti.

 

KAPITOLA 24

Slova Boha Otce před nebeským zástupem

a odpověď Syna a Matky Otci,

žádající o milost pro Církev, jeho dceru.

 

KAPITOLA 25

Slova Stvořitele k nevěstě o tom,

jak jeho spravedlnost udržuje svévolníky

při životě ze tří důvodů

a jak je jeho milost ze tří důvodů šetří.

 

KAPITOLA 26

Slova andělského zástupu

chválící Boha a o tom,

jak by se rodily děti,

nezhřešili-li by naši prarodiče a o tom,

jak Bůh ukazoval skrze Mojžíše

lidu zázraky a později I skrze sebe

ve svém příchodu a o zkaženosti

tělesného manželství v našem věku

a o vlastnostech duchovního svazku.

 

KAPITOLA 27

Slova Matky k nevěstě o

třech věcech v tanci a o tom,

v čem tento tanec značí svět

a o utrpení Matky při smrti Kristově.