Informace o našem společenství

Proroctví a Zjevení Svaté Brigity Švédské

Svatá Brigita byla kanonizována papežem Bonifácem IX roku 1391 a potvrzena papežem Martinem V na koncilu v Kostnici roku 1415.
Zjevením se od počátku dostával značný stupeň věrohodnosti, vážnosti a důležitosti. Papež Řehoř XI (1370-78) je schválil, potvrdil a ocenil jejich význam, stejně jako Bonifác IX (1389-1404) v papežské bule Ab origine mundi, odstavec 39 (7 Října 1391). Později byla prozkoumána na Koncilu v Kostnici (1414-18) a Basilejském Koncilu (1431-49), v obou případech shledána v souladu s Katolickou vírou; Zjevení byla také bráněna mnoha významnými teology, včetně Jana Gersona (1363-1429), či kancléřem Pařížské University a kardinálem Juanem de Torquemadou (1388-1468).

Bůh Vám žehnej!
Jsme tři mniši, kteří se odevzdávají lásce k Bohu nade vše, životu v čistotě, pokoře a šíření Ježíšova slova do všech částí světa. Našim cílem je shromážďovat bratry a sestry, kteří mají dobrou vůli, aby cestovali a zvěstovali Písmo a tato Svatá zjevení. Prosíme, pomáhejte šířit naši misi i webovou adresu mezi své přátele a příbuzné, neboť tato Zjevení jsou lékem pro duši. Máte-li dar kázání, modlíme se za to, aby jste zvěstovali tato slova Ducha Svatého celému Vašemu shromáždění.

Pokorně prosíme, abyste tiskli a zdarma šířili tyto knihy mezi vaše bratry a sestry. Rozdávejte je v kostele. Také prosíme, zeptejte se příslušné osoby ve vašem shromáždění, aby zvážila možnost zakoupení Proroctví a Zjevení Svaté Brigity Švédské pro celou kongregaci za velmi nízkou cenu. Také prosíme, šiřte tato velká Zjevení všude, kde můžou být viděny a slyšeny, na dveře, stromy, aby bylo spaseno mnoho duší pro našeho Pána Ježíše Krista.
Mt 12,30 „Kdo není se mnou, je proti mně a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“
Tento verš učí, že, abychom byli spaseni, musíme od pekla chránit i jiné. Také učí, že pokud neshromažďujete duše, potom jim ubližujete a rozptylujete je. A Kristus říká, že ti, kdo se nepodílí na spáse duší, jsou jeho nepřátelé. Děláme tedy vše, co můžeme?

Hledáme ochotné překladatele, schopné překládat do různých jazyků. Také hledáme někoho, kdo může udělat zvukovou knihu v mp3. Chtěli bychom jednoho dne mít překlady v 50 jazycích s pomocí Vás, čtenářů. Prosíme pomozte nám k více knihám Zjevení Sv. Brigity v různých jazycích. Každá pomoc bude odměněna našim Pánem Ježíšem Kristem. Budiž Vám žehnáno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

Prosíme nezapomínejte číst tato zjevení denně, abyste rostli v duchu i v ctnostech, protože ďábel udělá vše, co bude v jeho moci, abyste přestali s četbou těchto zjevení, zapomněli na ně a upadli do hříchu.
Nezapomeťe vytisknou kopie těchto zjevení, ať je máte vždy po ruce, přijdou-li velká neštěstí před kterými varuje Písmo a nezávisíte na elektřině, která nemusí být vždy k dipozici.
Tato kniha je zrcadlem, ve kterém duše může vidět své skvrny a pochopit, co Boha těší a netěší. Čtěte knihu stále a pochopíte, jak musíte milovat Boha a bližního svého, nehledě na vše pozemské a pomíjivé, snažit se o vše věčné a nebeské a snášet pro Krista utrpení tohoto světa ošklivíc si svody a požitky, děkujíc Bohu v nemoci, nemaje pýchu v dobrém zdraví, troufalost ve chvílích bohatství a odevzdanost ve zkouškách.

Měli byste se modlit 15 desátků Růžence denně, s 15 modlitbami Sv. Brigity a modlitbou Sv. Eframa a číst Slovo Boží alespoň 2 hodiny denně až do chvíle smrti. Nečteme-li dostatečně, modlitba se stává prázdnou, jelikož modlitba neznalého neví o co a jak prosit ve věcech ctností a požehnání.

Sv. Louis De Montfort (+1710): „Požehnaný Alan de la Roche, který byl hluboce oddán Panně Požehnané, měl od ní mnohá zjevení. Víme, že slavnostně potvrdil pravdivost těchto zjevení. Tři z nich jsou výjimečná svým důrazem: především, nebudou-li se lidé modlit Zdrávas Maria (Andělské Pozdravení, které spasilo svět – L 1,28) kvůli nezájmu nebo vlažnosti, nebo nenávisti k této modlitbě, je to znamení, že budou pravděpodobně a vskutku brzy zatracení do věčného trestu.“

„Vřele doporučujeme modlitbu 15 desátků Růžence denně. Naše Paní opakovaně zdůraznila důležitost modlitby Růžence denně ve svých Fatimských vzkazech. Dokonce řekla, že i malý Francisco se bude muset modlit „mnoho růženců“, než bude moci jít do Nebe. Denní modlení 15 desátků lze dosáhnout různými způsoby. Nicméně, pro mnohé je nejjednodušší modlitbu rozdělit do několika fází dne, například radostná tajemství ráno, bolestná v poledne a slavná večer. Modlitba Zdrávas Královno stačí jen na konci celodenního růžence. Zásadní součástí Růžence je rozjímání nad tajemsvými, událostmi ze života Našeho Pána a Naší Paní. To znamená přemýšlet o nich a také si je představovat v souvislosti s milostmi a pravdami v nich obsaženými a tak se jimi inspirovat k lepšímu poznání a lásce k Bohu. Je také obvyklé soustředit se s každým tajemstvím na konkrétní ctnost.“

Slovo Boží říká, že každý, kdo chce dosáhnout Spásy musí usilovat o život v čistotě, skromnosti, poslušnosti a lásce k Bohu v pravé Katolické víře a odmítnutím nejrůznějších herezí. Měli byste se často postit, jíst s mírou bez nadbytečných pokrmů a nápojů a tak ukřižovat světské žádosti a požitky. Svatá autorita Božího slova požaduje, aby jste se vždy odívali skromně, vyvarovat se příliš přiléhavého či odhalujícího oděvu, který by mohl svádět k pokušení a zdržet se líčidel, šperků a okras. Je také důležité nenavštěvovat diskotéky, hospody, plesy. Závisí na tom vaše nesmrtelná duše.

Bůh také požaduje zříci se všech druhů pozemských a povrchních zábav které neoslavují Boha, ať už v TV, hudbě, filmech, seriálech, sportu či hrách. Nespolčujte se světskými lidmi, kteří nechcou poslouchat Boha, protože vás budou pokoušet svým hříšným a bezbožným životem a neuniknete trestu za přátelství s nekajícným otrlým hříšníkem, pokud nebude účelem jeho obrácení.

Sv. Brigita byla narozena do vážené a bohaté rodiny. Ta byla také pevná ve víře dle našeho Pána Ježíše Krista a bohatě přispívala na rozvoj Církve, kostelů, klášterů a život chudých. Ve věku 10 let viděla Pána Ukřižovaného a Pán Ježíš řekl: „Hle, jak trpím.“ Myslela, že se vše odehrává v reálném čase a odpověděla: „Ó Pane, kdo ti to udělal?“ Pán řekl: „Ti, kteří mnou opovrhují a zapomínají na mou velikou lásku.“ Když zemřel její manžel, stala se řeholnicí a darovala svůj majetek chudým. Většina jejich proroctví se vyplnila a několik zbývá, aby byla naplněna.

Prosíme přispějte a pomozte rozšířit Zjevení a Proroctví Svaté Brigity Švédské po celém světě ke spáse našich milovaných bratří a sester.
Abychom mohli dosáhnout tohoto cíle s Vaší pomocí, potřebujeme finanční podporu k reklamám v křesťanských časopisech, vydávání knih v různých jazycích a dalším aktivitám. Proto prosíme dary z nadbytku pro spásu duší z pekelného ohně.
Také potřebujeme vaše modlitby.

Je psáno: „A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu.“
Sv. Jakub také říká: „Ten, kdo může činit dobro a nečiní dobro, činí zlo.“

Mnozí se dnes nestarají o pomoc a spásu duší, plýtvají čas na světské rozkoše a zábavy, televizi, seriály, filmy a videohry sledujíc pouze pozemské požitky raději než spásu duší svých a bližních. Neobětují ani hodinu denně na spásu duší z ohně pekelného. Tito bezbožní hříšníci nevstoupí do nebe, jelikož neměli zájem o duše bližních, ale pouze o svá potěšení. Ježíš je jistě uvrhne do věčného ohně pro jejich nedostatek soucitu.

Potřebujeme Vaši pomoc, prosíme o Vaše dary zde.
Bůh Vám všem žehnej!

V případě zájmu, kontaktujte nás na click here (můžete-li, pište v angličtině)

 

prophecyfilm.com/czech