Obsah Knihy 1
 • KAPITOLA 1 O Kristově dobrých skutcích a lidské nevděčnosti; Brigita ho musí milovat nade vše
 • KAPITOLA 2 O povinnostech nevěsty
 • KAPITOLA 3 Brigita musí milovat Boha a hledat duchovní vedení u svého duchovního


 • KAPITOLA 4 Brigita se musí naučit rozlišovat mezi dobrými a zlými duchy
 • KAPITOLA 5 O obleženém hradu
 • KAPITOLA 6 O zbroji duchovních rytířů


 • KAPITOLA 7 O duchovním oděvu
 • KAPITOLA 8 Marie učí Brigitu Modlitbu chvály Bohu
 • KAPITOLA 9 O sňatku rodičů Panny, jejím neposkvrňeném početí a jejím nanebevstoupení


 • KAPITOLA 10 O Mariině dětství, Oznámení a zrození i smrti jejího Syna
 • KAPITOLA 11 O Kristově utrpení a o tom, jak ho může Brigita následovat
 • KAPITOLA 12 Brigitin strážný anděl pro ni žádá milost i hůl


 • KAPITOLA 13 Nepřítel Boží posedlý třemi démony
 • KAPITOLA 14 Rada k modlitbě, o třech skupinách lidí, kteří slouží Bohu ze špatných důvodů
 • KAPITOLA 15 O Králi s dvěmi poklady


 • KAPITOLA 16 Dialog mezi Pannou a Ďáblem ohledně duše hříšnice
 • KAPITOLA 17 O pyšné a lakomé osobě
 • KAPITOLA 18 Instrukce o „Domu”


 • KAPITOLA 19 O nevděčnosti lidé k Bohu
 • KAPITOLA 20 O čistotě a pokoře Nevěsty
 • KAPITOLA 21 Kouzelník je srovnán s odpornou žábou


 • KAPITOLA 22 Ujištění pro Brigitu ohledně jejich obav
 • KAPITOLA 23 Morální atributy člověka cti
 • KAPITOLA 24 Žádost o milost pro Dceru a Nevěstu


 • KAPITOLA 25 Proč Kristus toleruje zkažené
 • KAPITOLA 26 Duchovní sňatek srovnán s lidským
 • KAPITOLA 27 Marie popisuje tanec; a její trýzeň při svědectví Synova utrpení


 • KAPITOLA 28 Bůh se hněvá na souzeného člověka
 • KAPITOLA 29 O dvou paních, pýše a Panně Marii
 • KAPITOLA 30 O třech nástrojích utrpení; Brigita musí mít tři věci v srdci


 • KAPITOLA 31 Jan Křtitel chválí krásu a ctnosti Mariiny
 • KAPITOLA 32 O třech posedlých, dva nebyli vyléčeni a třetí vysvobozen skrze Brigitinu přímluvu
 • KAPITOLA 33 Kritika světské moudrosti; Brigita ať je jako sýr ve formě


 • KAPITOLA 34 Ďábel žárlí na duchovní dary Brigity
 • KAPITOLA 35 Marie se ztotožňuje s bolestí svého Syna při jeho utrpení
 • KAPITOLA 36 Brigitin strážný anděl prosí o milost pro ni, ta je dána


 • KAPITOLA 37 Marie popisuje vůli těch, kteří ukřižovali jejího Syna
 • KAPITOLA 38 Brigita je jako ovečka, lidé jsou vlažní ve své lásce k Bohu
 • KAPITOLA 39 Rada lidem se slabou vírou


 • KAPITOLA 40 O manželce oděné jako paní a jejím manželovi oděném jako sluha
 • KAPITOLA 41 Výjev soudu pěti druhů lidé, včetně papeže
 • KAPITOLA 42 Panna Maria o svých ctnostech


 • KAPITOLA 43 O zasazení datlovníku; a o porušeném lůnu
 • KAPITOLA 44 Nedbalí jsou jako čmeláci
 • KAPITOLA 45 Různé skupiny v rozhovoru s Kristem jsou svědky Boží moci a slávy


 • KAPITOLA 46 Kristus si stěžuje na neúctu člověka
 • KAPITOLA 47 Zákon je jako oděv; Kristus je jako chléb; dnešní kněží jsou varováni
 • KAPITOLA 48 Titéž kněží jsou srovnávani s modláři


 • KAPITOLA 49 Titéž kněží jsou nehostinní vůči Kristu
 • KAPITOLA 50 Marie zakročí u Kirsta kvůli těm v očistci a na Zemi
 • KAPITOLA 51 Marie je jako vysoká květina, která převyšuje pět hor, které značí proroky


 • KAPITOLA 52 Brigita má vzít Zjevení Arcibiskupovi a Papežovi
 • KAPITOLA 53 Panna je jako berla, mana a desky Archy, Brigita obdrží radu ohledně šíření svých Zjevení
 • KAPITOLA 54 Anděl popisuje dva duchy a učí Brigitu rozlišit mezi dobrou a zlou myšlenkou; Panna popisuje města nebe a pekla


 • KAPITOLA 55 Podobenství o Soudcích, Obráncích a Pracujících ve městě, založeném Pánem
 • KAPITOLA 56 Použití předchozího podobenství a varování před trestem
 • KAPITOLA 57 Kristus si stěžuje na zlé Křesťany, které opustí a dá přednost upřimným pohanům


 • KAPITOLA 58 Panna je sladká, Kristovo utrpení je hořké, zvláště pro ty, kdo sledují vlastní vůli
 • KAPITOLA 59 Podobenství o zdivočelé ovci a nepořádném pastýři
 • KAPITOLA 60 Mistr Mathias máhlásat zprávu, která se ukazuje Autentická, protože Brigita vyhnala démony