"Hemel en aarde zullen verdwijnen,

maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen." Marcus 13:31

 

Openbaringen van de Heilige Birgitta

 

Koop de Openbaringen van de Heilige Birgitta van Zweden op Lulu (274 Pagina's)

 

Begin HIER te lezen

 

Inhoud Boek 1

 

 

HOOFDSTUK 1

Onze Heer Jezus Christus' woorden aan zijn

uitverkorene en van ganser harte geliefde bruid,

zijn perfecte incarnatie verklarende,

de goddeloze schending van ons geloof en doopsel veroordelende,

en het verzoek aan zijn geliefde bruid om hem lief te hebben.

 

HOOFDSTUK 2

Onze Heer Jezus Christusí woorden aan

de dochter die hij tot zijn bruid heeft genomen

met betrekking tot de statuten van het ware geloof,

en over welke tekenen en intenties

de bruid moet hebben ten aanzien van de bruidegom.

 

HOOFDSTUK 3

Onze Heer Jezus Christus' woorden tot zijn bruid

over haar oprichting in de liefde en de eer naar hem,

de bruidegom, en over de haat van de

goddelozen voor God, en over de liefde van de wereld.

 

HOOFDSTUK 4

Onze Heer Jezus Christus' woorden tot zijn bruid

over hoe zij zich geen zorgen hoeft te maken

of te denken dat de dingen die die aan haar

geopenbaard worden afkomstig zijn van een kwade geest,

en over het herkennen van een goede of een kwade geest.

 

HOOFDSTUK 5

Christus' meest liefdevolle woorden tot zijn bruid

met het prachtige beeld van een adellijk kasteel,

dat staat voor de kerk militante, en over hoe

de kerk van God nu wordt herbouwd door de gebeden

van de glorierijke Maagd en van de heiligen.

 

HOOFDSTUK 6

Christus' woorden tot zijn bruid over

hoe zijn geest zich niet kan vestigen in de goddelozen,

en over de scheiding van de goddelozen van het goede

en het zenden van goede mensen gewapend met

geestelijke wapens om oorlog mee te voeren tegen de wereld.

 

HOOFDSTUK 7

De roemrijke woorden van de Maagd Maria

aan haar dochter over hoe zij zich moet

kleden en welke sieraden ze dient te dragen.

 

HOOFDSTUK 8

De woorden van de Koningin van de Hemel

tot haar geliefde dochter, waarin ze leert hoe

ze samen met zijn Moeder haar Zoon moet liefhebben en prijzen.

 

HOOFDSTUK 9

De woorden van de Koningin van de Hemel

tot haar geliefde dochter over de prachtige

liefde de Zoon had voor zijn Maagd Maria,

en over hoe de Moeder van Christus werd

verwekt in een kuis huwelijk en geheiligd in de baarmoeder,

en over hoe haar lichaam en ziel was

opgenomen in de hemel, en over de kracht

van haar naam, en over de engelen toegewezen

aan de mens voor goed of kwaad.

 

HOOFDSTUK 10

De woorden van de Maagd Maria tot haar dochter,

over bruikbare lessen voor haar leven,

en een prachtige beschrijving van

de lijdensweg van Christus.

 

HOOFDSTUK 11

Christus' woorden tot zijn bruid

over hoe hij zichzelf uit vrije wil heeft

overgeleverd aan zijn vijanden

om gekruisigd te worden en over onthouding van het lichaam,

naar het voorbeeld van zijn lijden.

 

HOOFDSTUK 12

Over hoe een engel bidt voor de bruid

en hoe Christus de engel vraagt wat het is

dat hij vraagt voor de bruid en wat goed voor haar is.

 

HOOFDSTUK 13

Over hoe een vijand van God drie demonen

in hem had en over de veroordeling

van hem door Christus.

 

HOOFDSTUK 14

Christus' woorden tot zijn bruid over de manier

waarop ze moet bidden en de eerbied die ze

moet handhaven en over de drie soorten

mensen die God dienen in deze wereld.

 

HOOFDSTUK 15

Christus' woorden tot zijn bruid zichzelf

als een grote koning beschrijvend,

en over twee schatten die symbool staan voor

de liefde van God en de liefde van de wereld,

en een les over het boeken van vooruitgang in dit leven.

 

HOOFDSTUK 16

Over hoe de bruid een heilige tegen God

zag spreken over hoe een vrouw het verschrikkelijk

te verduren had door de duivel en later werd verlost

door de gebeden van de glorieuze Maagd.

 

HOOFDSTUK 17

Christus' woorden tot zijn bruid waarbij hij

een zondaar met drie dingen vergelijkt:

een adelaar, een vogelaar, en een bokser.

 

HOOFDSTUK 18

Christus' woorden tot zijn bruid over hoe er

nederigheid moet zijn in het huis van God,

en over hoe een dergelijk huis (klooster) staat voor het

religieuze leven en gebouwd moet worden,

en over de wijze waarop gebouwen en aalmoezen

op een rechtmatige manier verworven moeten

worden en over hoe onrechtmatig verworven

goederen teruggegeven dienen te worden.

 

HOOFDSTUK 19

De woorden van de Schepper tot de bruid

over de pracht van zijn kracht, wijsheid en deugd,

en over de manier waarop degenen die nu

zogezegd wijs zijn het meest zondigen tegen hem.

 

HOOFDSTUK 20

Een aangename dialoog van de Maagdelijke Moeder

en de Zoon met elkaar en van de Maagdelijke Moeder

en de Zoon met de bruid, en hoe de bruid zich

moet voorbereiden op de bruiloft.

 

HOOFDSTUK 21

De woorden van de bruidegom tot zijn bruid

gebruikmakend van een bewonderingswaardige

gelijkenis over een tovenaar waarbij hij laat zien

en uitlegt hoe de duivel in elkaar steekt.

 

HOOFDSTUK 22

De milde vraag van de Moeder aan de bruid

en het bescheiden antwoord van de bruid aan de Moeder,

en het praktische antwoord hierop van de Moeder

en over de vooruitgang van goede mensen

onder de goddelozen.

 

HOOFDSTUK 23

Christus' woorden tot zijn bruid waarin hij

een onoprecht man beschrijft, die een vijand van God

wordt genoemd, en vooral over zijn hypocrisie

en alles over zijn karakteristieken.

 

HOOFDSTUK 24

De woorden van God de Vader

tot het hemelse leger, en het antwoord van de Zoon,

genade vragend voor zijn dochter, de kerk.

 

HOOFDSTUK 25

De woorden van de Schepper tot de bruid

over de manier waarop zijn rechtvaardigheid

de goddelozen behoudt om een drievoudige reden.

 

HOOFDSTUK 26

De engelen geven woorden van lof aan God,

en over hoe kinderen geboren zouden worden

als onze eerste ouders niet hadden gezondigd

en over hoe God door Mozes wonderen toonde

aan het volk en later door zijn eigen komst en over

de perversie van lichamelijk huwelijk in deze tijd

en over de voorwaarden van het geestelijk huwelijk.

 

HOOFDSTUK 27

Woorden van de Moeder tot de bruid over hoe

er drie dingen zijn in een dans en over hoe deze

dans deze wereld symboliseert en over het lijden

van de Moeder bij de dood van Christus.

 

HOOFDSTUK 28

De woorden van de Heer aan de bruid waarin hij

beschrijft hoe iemand veroordeeld werd door God

en over de afschuwelijke en verschrikkelijke straf

die hem werd geŽist door God en al de engelen.

 

HOOFDSTUK 29

De woorden van de Maagd tot de dochter

over twee vrouwen, waarvan de ene Trots genoemd

werd en de andere Nederigheid. De laatstgenoemde symboliseert

de meest zoete Maagd en over hoe de Maagd deze twee

ontmoet bij het uur van hun dood.

 

HOOFDSTUK 30

De liefdevolle woorden van de Heer tot de bruid

over hoe het aantal valse Christenen vermenigvuldigd

is tot aan het punt van het opnieuw kruisigen van Christus,

over hoe hij de dood nogmaals zou accepteren

omwille van de zondaars, als dit mogelijk was.

 

HOOFDSTUK 31

Over hoe de bruid de liefdevolle Maagd Maria

bekleed zag met een kroon en de versieringen

van kostbare schoonheid, en hoe de

heilige Johannes de Doper de bruid de betekenis

van de kroon en andere dingen uitlegde.

 

HOOFDSTUK 32

Over hoe de bruid, na Gods vermaning,

armoede koos voor zichzelf en rijkdom en wellust

afzwoer en over de waarheid van de dingen die aan haar

zijn geopenbaard en over drie opmerkelijke dingen

die Christus haar heeft laten zien.

 

HOOFDSTUK 33

De aansporingen van de Heer tot de bruid

met betrekking tot echte en valse wijsheid,

en over hoe de goede engelen de goede wijzen assisteren,

terwijl de duivels de slechte wijzen assisteren.

 

HOOFDSTUK 34

Christus leert de bruid over de manier om te leven.

Ook over hoe de duivel toegeeft dat de bruid

van Christus houdt boven alles. En over de de duivel

die Christus vraagt waarom hij zoveel van haar houdt

en hij openbaart de liefde die Christus heeft voor de bruid.

 

HOOFDSTUK 35

De woorden van de Maagd tot de bruid waarin

ze haar eigen verdriet en het lijden van Christus beschrijft,

en over hoe de wereld was verkocht door Adam en Eva

en terug gebracht werd door Christus

en zijn Maagdelijke Moeder.

 

HOOFDSTUK 36

Het antwoord van de Heer aan een engel

die aan het bidden was dat beproevingen aan de bruid

toegekend mochten worden en over hoe grotere beproevingen

zijn gegeven aan de perfectere zielen.

 

HOOFDSTUK 37

De woorden van de Moeder tot de bruid

waarin ze de voortreffelijkheid van haar Zoon

beschrijft en hoe Christus nu wreder wordt

gekruisigd door zijn vijanden, de slechte Christenen,

dan dat hij door de Joden werd, en over hoe,

als gevolg daarvan zulke mensen een wredere

en bitterdere straf ontvangen.

 

HOOFDSTUK 38

Een aangename dialoog van God de Vader

met de Zoon en over hoe de Vader de Zoon

een nieuwe bruid gaf en hoe de Zoon haar met

plezier tot de zijne nam en over hoe de bruidegom

de bruid d.m.v. een parabel leert over geduld en eenvoud.

 

HOOFDSTUK 39

Over hoe geloof, hoop en liefde perfect

in Christus gevonden werden ten tijde

van zijn dood en in gebrek worden

gevonden in ons, ellendelingen.

 

HOOFDSTUK 40

De Schepper stelt drie vragen aan de bruid:

eerst over de dienstbaarheid van de

echtgenoot en het domein van de echtgenote;

ten tweede over het werk van de echtgenoot

en de uitgaven van de echtgenote;

ten derde over de Heer die veracht

wordt en de dienares geŽerd.

 

HOOFDSTUK 41

De woorden van de Schepper,

in aanwezigheid van het hemelse leger en de bruid,

waarin hij klaagt over vijf mannen die de paus en zijn geestelijken vertegenwoordigen,

de goddeloze leken, de Joden en de heidenen.

Ook over de hulp aan zijn vrienden, die opkomen voor de gehele mensheid,

en over de harde veroordeling van zijn vijanden.

 

HOOFDSTUK 42

Vermanende woorden van de Maagd tot de bruid

over hoe ze haar Zoon moet liefhebben boven alles

en over hoe elke deugd en genade

in de glorieuze Maagd aanwezig is.

 

HOOFDSTUK 43

De woorden van de Zoon tot de bruid

over hoe mensen stijgen van het kleine goede

tot het hoogste goed en omlaag vallen

van klein kwaad tot de grootste straffen.

 

HOOFDSTUK 44

De woorden van de Schepper tot de bruid

over de manier waarop hij nu veracht en beledigd wordt door

mensen die geen acht slaan op wat hij uit

liefde heeft gedaan door hen aan te sporen via de profeten

en door zijn eigen lijden ten goede van hen,

en over hoe ze niks geven om de angst die hij gericht heeft tegen

de hardnekkigen door ze streng te corrigeren.

 

HOOFDSTUK 45

Het antwoord van de Moeder en de engelen,

de profeten, de apostelen, en de duivels aan God,

in aanwezigheid van de bruid,

getuigend van zijn grootheid in de schepping,

incarnatie, aflossing, enzovoort,

en over hoe mensen al deze dingen nu tegenspreken,

en over zijn strenge oordeel over hen.

 

HOOFDSTUK 50

De wederzijdse woorden van zegen en lof

van de Moeder en de Zoon, en over hoe de Moeder

haar Zoon aanroept tot Zijn barmhartigheid

voor de zondaars in het vagevuur en op de aarde.