BIRGITTA ZIET EEN LAM EN EEN STRALEND AANGEZICHT IN DE H. HOSTIE.
ZESDE BOEK, KAP. 86.

Op Pinksteren las een priester de eerste Mis in een klooster. En toen hij het lichaam Gods omhoog hief, zag de bruid van Christus vuur uit den hemel nederdalen over heel het altaar en zag een brood in de hand des priesters en een levend lam in het brood en een stralend menschengelaat in het lam. En toen hoorde zij een stem, die tot haar sprak: “Zoo als gij nu het vuur over het altaar ziet nederdalen, zoo daalde Mijn geest neer over de aposteln op dezen zelfden dag des jaars en deed hun harten ontvlammen.

En het brood werd door het woord een levend lam, dat is Mijn lichaam; en het aangezicht is in het lam en het lam in het aangezicht, want de Vader is in den Zoon en de Zoon in den Vader en de Heilige Geest is in Beiden.” En weer zag zij in de hand des priesters, toen hij Gods lichaam omhoog hief, een beeldschoon jongeling, die zeide: “Ik zegen u die gelooven, maar voor hen, die niet gelooven, zal ik een rechter zijn.”