De woorden van de Schepper tot de bruid over de manier waarop zijn rechtvaardigheid de goddelozen behoudt om een drievoudige reden.
BOEK 1 – HOOFDSTUK 25

Ik ben de Schepper van hemel en aarde. Je vroeg je af, mijn bruid, waarom ik zo geduldig ben met de goddelozen. Dat is omdat ik barmhartig ben. Mijn gerechtigheid heeft geduld met ze om een drievoudige reden en vanwege deze drievoudige reden spaart mijn genade hen.

Ten eerste duldt mijn rechtvaardigheid hen, zodat hun tijd volledig kan worden voltooid. Net zoals je een rechtvaardige koning die een aantal gevangenen heeft, kan vragen waarom hij ze niet veroordeelt tot de dood, waarop zijn antwoord is: “Omdat het nog geen tijd is voor deze definitieve beslissing van het gerechtshof waar ze verhoord kunnen worden en waar zij die het horen beter gewaarschuwd zijn.” Op dezelfde manier tolereer ik de goddelozen totdat hun tijd komt, zodat hun goddeloosheid ook aan anderen bekend gemaakt kan worden. Heb ik je de veroordeling van Saul niet voorspeld lang voordat het bekend was bij de mensen? Ik gedoogde hem voor een lange tijd, zodat zijn goddeloosheid aan anderen getoond kon worden.
De tweede reden is dat de goddelozen een aantal goede werken uitvoeren, hoe klein dan ook, waar zij voor beloond zouden moeten worden. Op deze manier zal niet het minst kleine goede werk wat ze voor me hebben verricht onbeloond worden, en bijgevolg zullen zij hier op aarde hun loon ontvangen. Op de derde plaats is het met het oog op het manifesteren van Gods glorie en geduld. Het was om deze reden dat ik geduld had met Pilatus, Herodes en Judas, ook al waren zij reeds veroordeeld. En als iemand vraagt waarom ik wie dan ook tolereer, herinner ze dan aan Judas en Pilatus.

Mijn genade spaart de goddelozen ook om een drievoudige reden.
Allereerst is het vanwege mijn grote liefde, omdat eeuwige straf lang zal zijn. Om die reden, vanwege mijn grote liefde, verdraag ik ze tot het laatste moment opdat hun straf kan worden vertraagd door uitstel van tijd. Op de tweede plaats om hun menselijke natuur het toe te staan om te worden verteerd door ondeugden, want de menselijke natuur wordt verteerd door zonde, zodat zij de tijdelijke dood bitterder ervaren als zij jonger zouden sterven. Want de jongeren sterven door een langzame en bittere dood. In de derde plaats voor de verbetering van goede mensen en de bekering van een aantal goddelozen. Als goede en rechtvaardige mensen worden gekweld door de goddelozen, profiteren de goede en rechtvaardigen hiervan, omdat dit hen leidt tot onthouding van zonden of voor het verkrijgen van een grotere verdienste.

Ook hebben de goddelozen soms een goed effect op bepaalde andere goddeloze personen. Wanneer de laatsgenoemden nadenken over het lot en het kwaad van de voormaligen, bedenken ze zich en zeggen: “Wat voor goed doet het ons om hen te volgen?” En: “Omdat de Heer zo geduldig is, is het beter voor ons om ons te bekeren.” Op deze manier keren ze soms naar me terug, omdat ze huiveren de dingen te doen die die anderen doen en bovendien vertelt hun geweten hen dat ze zulke dingen niet moeten doen. Er wordt gezegd dat als een persoon door een schorpioen gebeten wordt, hij geheeld kan worden door gezalfd te worden met olie waarvan een ander reptiel zou doodgaan. Op dezelfde manier kan een goddeloos persoon die iemand anders ziet vallen gestoken worden door wroeging en worden genezen door na te denken over het kwaad en de ijdelheid van de ander.