OVER DE GETIJDEN DER ZUSTERS.
KAP. 5.

Alle dagen zullen de zusters ter eere der Maagd Maria hare getijden plechtig zingen met drie lessen, zoo op de feestdagen als op de gewone dagen.

Alle dagen ook zullen de zusters op het teeken der Vespers bijeenkomen; dan zal eerst het rechter koor een Weesgegroet bidden en diep gebogen naar het andere koor, zeggen: vergeeft ons ter liefde Gods en zijner allerheiligste Moeder Maria, indien wij U door eenig woord of werk, teeken of wenk beleedigd hebben; wij toch, zoo gijlieden in iets jegens ons mocht misdaan hebben, vergeven het U van ganscher harte. Nadat het ander koor op dezelfde wijze gebogen, gebeden en vergeving gevraagd heeft, maakt men een begin met de Vespers.

Op het einde van alle kerkelijke uren, zullen zij de antiphoon Ave Maria zingen, met het gebed zoo als hier volgt: Almachtige, eeuwige God, die U gewaardigd hebt voor ons van de allerzuiverste Maagd te worden geboren, wij bidden geef, dat wij U met een kuish lichaam dienen en met een ootmoedig hart behagen mogen. En U allerliefste Maagd Maria, Koningin der wereld en der Engelen, bidden wij, verkrijg voor hen, die in het vagevuur gelouterd worden, verkwikking, voor de zondaars vergiffenis, voor de rechtvaardigen volharding in het goede en verdedig ook ons, zwakken tegen de gevaren die ons bedreigen, door Jezus Christus onzen Heer. Amen.

Ook zal op alle feesten en werkdagen door de zusters de Mis der H. Maagd gezongen worden. En op elken zaterdag zullen de zusters na de Mis der H. Maagd het Salve Regina zingen.