VERBINDING MET DE BUITENWERELD.
KAP. 8.

Op de volgende uren mogen de nonnen spreken met wereldlijke personen, namelijk van de Nonen tot aan de Vespers; maar alleen des Zondags en op groote feestdagen der Heiligen; doch zoo dat “het slot” niet verlaten wordt. Het gesprek moet gevoerd worden achter het tralievenster, dat daarvoor bestemd is. Want na de intrede in het klooster mag niemand “het slot” verlaten. Indien iemand uitdrukkelijk verlangt door ouders, bloedverwanten of vrienden gezien te worden, mag het venstertje geopend worden. Maar indien zij het niet opent, wordt haar grooter loon beloofd in den tijd die komen zal.