"Himmel och jord skall förgå,

men mina ord skall inte förgå." Mark. 13:31

 

Heliga Birgittas Uppenbarelser

 

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

 

 

Vill du börja läsa klickar du här

 

Innehållsöversikt Bok 1

 

 

Översikt

 

KAPITEL 1

Vår Herres Jesu Kristi ord till sin högt älskade

utvalda brud om bestyrkandet av hans högtheliga

mandomsanammelse och om förkastandet, vanhelgandet

och brytandet av vår tro och dopet, och huru han uppmanar

denna sin älskade brud att älska honom.

 

KAPITEL 2

Vår Herres Jesu Kristi ord till dottern,

som han nu tagit till sin brud, om den sanna trons artiklar,

och vad de prydnader och de tecken och den vilja är,

som bruden bör hava för att täckas brudgummen.

 

KAPITEL 3

Vår Herres Jesu Kristi ord till bruden,

om brudens undervisning i att älska och hedra honom, brudgummen,

och om de ondas hat till Gud och kärlek till världen.

 

KAPITEL 4

Vår Herres Jesu Kristi ord till bruden,

att hon icke bör frukta för det som uppenbarats henne

av honom och icke heller tänka, att det stammar

från en ond ande, och om lärdomen att känna

god eller ond ande.

 

KAPITEL 5

Kristus talar ord av den högsta kärlek till sin brud

i en underbar liknelse om en härlig borg,

varmed den stridande kyrkan betecknas,

och säger att Guds kyrka ännu skall

återuppbyggas på den ärorika jungfruns

och helgonens förböner.

 

KAPITEL 6

Kristi ord till bruden om hur hans ande

ej kan vara med de orättfärdiga, och om de ondas

skilsmässa från de goda och om utsändandet

av goda män, beväpnade med andliga vapen,

i kriget, d. v. s. mot världen.

 

KAPITEL 7

Den ärorika jungfruns ord till dottern om sättet

att kläda sig och med vilka kläder och prydnader

dottern bör vara pyntad och klädd.

 

KAPITEL 8

Himladrottningens ord till den älskade dottern,

vari hon lär henne, hur hon bör älska och prisa Sonen

på samma gång som modern.

 

KAPITEL 9

Himladrottningens ord till den älskade dottern

om den ljuvliga kärlek, som Sonen hyste

till den jungfruliga modern, och huru Kristi moder

blev avlad av det kyskaste hjonelag och helgad i moderlivet,

och hur hon med kropp och själ blev upptagen till himmelen,

samt om hennes namns dygder och om änglarna,

som bestämts till människornas skydd eller prövning.

 

KAPITEL 10

Jungfru Marias ord till dottern,

framställande en nyttig lära, huru hon bör leva,

och beskrivande många underbara ting om Kristi lidande.

 

KAPITEL 11

Kristi ord till bruden om hur han frivilligt

överlämnade sig åt sina ovänner, som korsfäste honom,

och om sättet att leva i alla lemmars återhållsamhet

från otillåtna rörelser, efter hans högt saliga pinas förebild.

 

KAPITEL 12

Huru en ängel beder för bruden,

och huru Kristus frågar ängeln, vad det är han begär

för brudens räkning och vad som gagnar bruden.

 

KAPITEL 13

Huru Guds ovän har tre djävlar i sig,

och om den dom, som Kristus fäller över honom.

 

KAPITEL 14

Kristi ord till bruden om det sätt och den vördnad

som hon bör iakttaga i bönen, och om tre slag av människor,

som tjäna Gud i denna världen.

 

KAPITEL 15

Kristi ord till bruden, vari han liknar sig

vid en stor konung, och om de två skattkammare,

genom vilka Gudskärleken och världskärleken betecknas,

och om läran att skrida fram på detta livets väg.

 

KAPITEL 16

Hur bruden förnam, att ett helgon talade

till Gud om en kvinna, som var fruktansvärt plågad

av djävulen och som sedan blev befriad

genom den ärorika jungfruns förböner.

 

KAPITEL 17

Kristi ord till bruden, vari han liknar

en syndare vid tre ting, nämligen en örn,

en fågelfängare och en stridsman.

 

KAPITEL 18

Kristi ord till bruden om huru det i Guds hus

bör finnas ödmjukhet, och huru med ett sådant hus

klosterlivet betecknas; vidare om att byggnader böra

företagas och allmosor givas endast med hjälp

av väl förvärvat gods och om sättet

för återställande av orätt förvärvat gods.

 

KAPITEL 19

Skaparens ord till bruden om sin makts,

vishets och dygds härlighet och huru de,

som nu kallas visa, mest synda emot honom.

 

KAPITEL 20

Jungfrumoderns och Sonens hulda samtal

med varandra och med bruden,

och huru bruden bör bereda sig till bröllopet.

 

KAPITEL 21

Brudgummens ord till bruden i den yppersta liknelse

om en trollkarl, med vilken djävulen

sinnrikt betecknas och beskrives.

 

KAPITEL 22

Moderns så ljuvliga fråga till bruden och brudens

ödmjuka svar till modern. Samt moderns nyttiga

tal till bruden, och om de godas

förkovran bland de onda.

 

KAPITEL 23

Kristi ord till bruden om en låtsad man,

som kallas Guds ovän, och om dennes stora

hyckleri och alla egenskaper.

 

KAPITEL 24

Gud Faders ord inför himmelens härskara,

och Sonens och moderns svar till Fadern

för att utverka nåd åt dottern, d. v. s. åt Kyrkan.

 

KAPITEL 25

Skaparens ord till bruden, om huru hans rättvisa

av trefaldig orsak tål de onda och huru hans

barmhärtighet av trefaldig orsak skonar de onda.

 

KAPITEL 26

Änglaskarans lovprisande ord till Gud,

och på vilket sätt barn hade fötts,

om de första föräldrarna ej hade syndat,

och huru Gud genom Moses visade undergärningar

för folket och sedan själv visade sådana för oss vid sin ankomst.

Och om förfallet i denna tids kroppsliga äktenskap,

och om betingelserna för ett andligt äktenskap.

 

KAPITEL 27

Moderns ord till bruden om hur det finns tre ting

i dansen och huru denna världen betecknas med dansen,

och om moderns bedrövelse vid Kristi död.

 

KAPITEL 28

Herrens ord till bruden om hur en man

kom inför hans domstol för att bliva dömd

och om den förfärliga, fasansfulla dom,

som avkunnades över honom av Gud och alla helgon.

 

KAPITEL 29

Jungfruns ord till dottern om två fruar,

av vilka den ena kallas Högmod och den andra Ödmjukhet

(med den senare betecknas den allraljuvligaste jungfrun),

och om hur jungfrun kommer dem, som älska henne,

till mötes i deras dödsstund.

 

KAPITEL 30

Herrens kärleksfulla ord till bruden

om hur de falska kristna mångdubblas

och ånyo korsfästa Kristus och hur han vore beredd

att ännu en gång lida döden för syndarna,

om detta vore möjligt.

 

KAPITEL 31

Hur bruden såg den allraljuvaste Jungfru Maria,

obeskrivligt skönt prydd med krona

och andra prydnader, och hur den helige Johannes Döparen

förklarar för bruden vad kronan och det andra betyder.

 

KAPITEL 32

Huru bruden på Guds uppmaning utvalde fattigdomen

åt sig och försmådde rikedom och köttslighet;

om sanningen i det som uppenbarades för henne

och om tre märkliga ting som Kristus visade henne.

 

KAPITEL 33

Herrens förmanande ord till bruden om

sann och falsk visdom och huru de goda änglarna

bistå de goda visa och djävlarna de onda visa.

 

KAPITEL 34

Kristus undervisar bruden om hur hon skall leva.

Djävulen tillstår för Kristus,

att bruden älskar honom, Kristus, över allting;

han frågar Kristus, varför denne

älskar henne så mycket, och yppar den kärlek,

som Kristus hyser för bruden.

 

KAPITEL 35

Jungfruns ord till bruden om hennes egen smärta

vid Kristi lidande, och om hur världen blev såld

genom Adam och Eva samt återlöst genom

Kristus och hans jungfruliga moder.

 

KAPITEL 36

Herrens svar till en ängel, som bad för bruden,

att brudens kroppsliga och själsliga bedrövelse

måtte vika och att större bedrövelser

måtte tillfalla mera fullkomnade människor.

 

KAPITEL 37

Moderns ord till bruden om sin Sons förträfflighet

och om hur Kristus nu korsfästes grymmare

av sina fiender, de onda kristna, än han fordom korsfästes

av judarna, och hur de förra följaktligen

skola straffas hårdare och bittrare.

 

KAPITEL 38

Gud Faderns och Sonens hulda samtal med varandra

och huru Fadern överlämnade den nya bruden

åt Sonen och Sonen hult tog henne till sin,

och huru brudgummen undervisar bruden

i tålamod och enfald genom ett exempel.

 

KAPITEL 39

Huru hoppet, tron och kärleken fullkomligen funnos

i Kristus i hans dödsstund och huru

de ofullkomligen finnas i oss eländiga.

 

KAPITEL 40

De ord, varmed Skaparen ställer tre milda frågor

till sin brud; den första om mannens tjänarställning

och om hustruns herravälde, den andra om mannens arbete

och hustruns förbrukande, den tredje om

husbondens förakt och tjänarens heder.

 

KAPITEL 41

I närvaro av den himmelska härskaran

och bruden klagar Skaparen över fem män,

betecknande påven och hans prästerskap,

onda lekmän, judar och hedningar,

och talar om den hjälp han sänder sina vänner,

vilka beteckna alla människor,

och om den mycket stränga dom han fäller över sina fiender.

 

KAPITEL 42

Jungfruns uppmanande ord till bruden

om huru hon bör älska hennes Son över allting

och huru alla dygder och nådegåvor

inneslutas i den ärorika jungfrun.

 

KAPITEL 43

Sonens ord till bruden om hur människan

genom ett litet gott stiger upp till det högsta goda

och genom ett litet ont stiger ned till det värsta straff.

 

KAPITEL 44

Skaparens ord till bruden om hur han nu föraktas

och tadlas av människorna, som icke akta på

vad han i sin kärlek gjort för dem,

då han förmanat dem genom profeterna

och även lidit för dem, och som icke bekymra sig om hans vrede,

som han utövade mot de halsstarriga,

i det han hårt straffade dem.

 

KAPITEL 45

Moderns, änglarnas, profeternas, apostlarnas och djävlarnas

svar till Gud i brudens närvaro,

i det de bevittna hans härlighet i skapelsen,

mandomsanammelsen och återlösningen, och hur människorna

nu motsäga allt detta och om den stränga dom,

som de ådraga sig.

 

KAPITEL 46

Moderns och Sonens lovprisande ord till varandra

i brudens närvaro, och huru Kristus nu anses skamlig,

vanhederlig och föraktlig av människorna

och om dessa människors eviga fördömelse.

 

KAPITEL 47

Herrens ord till bruden om den nya lagens förakt

och hur lagen nu förkastas och föraktas av världen

och hur dåliga präster icke äro Guds präster

utan Guds förrädare och om den förbannelse

och fördömelse som sådana ådraga sig.

 

KAPITEL 48

Hur gudomen, i närvaro av himmelens härskara och bruden,

talade till mandomen emot de kristna,

såsom Gud talade till Moses emot Israels folk,

och huru de förbannade prästerna älska världen

och förakta Kristus och om deras förbannelse och fördömelse.

 

KAPITEL 49

Kristi ord till bruden om huru samme Kristus

förliknas vid Moses, som förde folket ut ur Egypten,

och hur de förbannade prästerna, vilka han

i profeternas ställe utvalde till sina mera älskade vänner,

nu ropa: »Gå bort ifrån oss!»

 

KAPITEL 50

Modern och Sonen välsigna och lova varandra.

Om den nåd, som Sonen beviljar åt Modern för dem,

som äro i skärselden och vistas i denna världen.

 

KAPITEL 51

Modern välsignar Sonen, medan bruden hör på,

och den ärorike Sonen förliknar underskönt

sin högst ljuvliga moder vid en blomma,

uppväxt i dalen.

 

KAPITEL 52

Modern välsignar sin Son och beder honom,

att hans ord måtte utspridas över världen

och slå rot i hans vänners hjärtan.

Huru denna jungfru liknas vid en blomma,

underbart uppvuxen i en trädgård, och om de ord,

som Kristus genom bruden sände till påven

och andra Kyrkans prelater.

 

KAPITEL 53

Moderns och Sonens välsignande och lovprisande

ord till varandra, och huru jungfrun liknas vid arken,

vari staven, mannat och lagtavlorna voro,

i vilken liknelse många sällsamma ting äro uppenbarade.

 

KAPITEL 54

Ängelns ord till bruden om huruvida hennes

tankars ande är god eller ond,

huru det finns två andar, nämligen en oskapad och en skapad,

och om deras egenskaper.

 

KAPITEL 55

Huru Kristus liknas vid en mäktig herre,

som byggde en stor stad och ett härligt slott

med vilka världen och kyrkan symboliseras,

och huru domarna, försvararna och arbetarna i Guds kyrka

ha förvandlats till en dålig båge.

 

KAPITEL 56

De ord, varmed Herren utlägger det närmast föregående kapitlet,

och om den dom, som han fäller över sådana människor,

och huru Gud för de godas skull

för en tid uthärdar de onda.

 

KAPITEL 57

Herrens ord till bruden om hur han för de

kristna själarna är en avskydd och föraktad föda

och hur i stället världen är älskad och befunnen

angenäm av dem, och om den förfärliga dom,

som fälles över sådana.

 

KAPITEL 58

Moderns ord till bruden,

och hur ljuvliga modern och Sonen äro för varandra;

hur Kristus för de onda är bitter, bittrare, bittrast,

och hur han för de goda är

ljuvlig, ljuvligare, ljuvligast.

 

KAPITEL 59

Kristi ord i brudens närvaro om hur Kristus

liknas vid en bonde, goda präster vid en god herde,

dåliga präster vid en dålig herde och goda kristna

vid en hustru. Mycket nyttigt innehålles i denna liknelse.

 

KAPITEL 60

Sonens ord till bruden om de tre slagen av kristna,

symboliserade genom judarna i Egypten,

och huru det, som uppenbarats för bruden,

bör bäras vidare, bevittnas och förkunnas

av Guds vänner för okunniga personer.