"Den som kommer till mig skall aldrig hungra,

och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta." Joh. 6:35

 

Heliga Birgittas Uppenbarelser

 

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

 

Vill du börja läsa klickar du här

 

Innehållsöversikt Bok 2

 

 

Översikt

 

KAPITEL 1

Sonen giver bruden råd emot djävulen,

svarar henne, varför han icke tager bort de onda,

innan de komma i synd, samt säger,

att åt de döpta, som dö innan de uppnått förnuftets ålder,

skall himmelriket givas.

 

KAPITEL 2

Sonens klagomål i brudens närvaro över en själ,

som skulle fördömas, och Kristi svar till djävulen,

varför han tillät denna själ och tillåter de onda att beröra,

anamma eller mottaga hans sanna lekamen.

 

KAPITEL 3

Guds moders undrande ord till bruden

och huru det i denna värld finns fem hus,

vilkas invånare äro fem mänskliga stånd,

nämligen de otrogna kristna, de förhärdade judarna

och hedningarna var för sig, de goda judarna och hedningarna tillsammans,

och Guds vänner, och mycket nyttiga anmärkningar härom.

 

KAPITEL 4

Guds moders ord till sin Son för bruden,

och hur Kristus liknas vid Salomo samt om den svåra domen

mot de falska kristna.

 

KAPITEL 5

Gud talar i brudens närvaro om sin storhet och härlighet,

säger en underbar liknelse, vari Kristus betecknas

med David och judarna, de onda kristna

och hedningarna med Davids tre söner,

och beskriver huru kyrkan har bestånd genom sju sakrament.

 

KAPITEL 6

Sonens ord i närvaro av bruden om en konung,

som stod på ett fält med sina vänner till höger

och sina ovänner till vänster, och huru med denne konung

betecknas Kristus, som har de kristna på högra sidan

och hedningarna på den vänstra, och huru han förskjuter

de kristna och skickar sina predikanter till hedningarna.

 

KAPITEL 7

Jesu Kristi ord till bruden, i vilka han jämför

sin gudom med en krona och betecknar prästernas

och lekmännens stånd med Petrus och Paulus

samt beskriver de sätt, på vilka man bör bemöta ovännerna,

och den vandel, som bör utmärka de världsliga riddarna.

 

KAPITEL 8

Kristi ord till bruden om en viss riddares avfall

från det sanna ridderskapet, nämligen ödmjukheten,

lydnaden, tålamodet, tron, och inträde i det falska,

nämligen högfärden och dygdernas motsats,

och om hans fördömelses erfarenhet, och huru man

drabbas av fördömelse för en ond vilja såsom för en gärning.

 

KAPITEL 9

Kristi ord till bruden för att giva en förklaring

på det omedelbart föregående kapitlet och berätta

om djävulens framstormande mot den ovannämnde riddaren

och om hans fruktansvärda fördömelse genom rättvisan.

 

KAPITEL 10

Kristus talar till bruden liksom till Moses ur busken,

betecknar med Farao djävulen, med Israels folk

de nutida riddarna och med busken jungfruns kropp,

och beskriver, huru riddarna och de nutida biskoparna

i denna tid bereda boningar åt djävulen.

 

KAPITEL 11

Kristi honungsljuva ord till bruden om den gode

och sanne riddarens ära och heder och huru änglarna

underbart möta honom, och huru den ärorika Treenigheten

på det huldaste sätt tager emot honom och skänker honom

en outsäglig vila som lön för liten möda.

 

KAPITEL 12

Kristi ord till bruden om sin rättvisas oföränderlighet

och evighet och huru, sedan han antagit mandom,

denna rättvisa framträdde i klarare ljus genom hans kärlek,

och huru han milt utövar sin barmhärtighet

mot de fördömda och ljuvt uppmanar

de nämnda riddarna till barmhärtighet.

 

KAPITEL 13

Kristi makts ord till bruden mot denna tids riddare

och om det sätt som bör iakttagas vid

dubbandet av riddare och huru Gud beskär riddarna

styrka och hjälp i deras gärningar.

 

KAPITEL 14

Huru Kristus betecknas med en guldsmed

och Guds ord med guld, och huru sådana ord

må kungöras för dem, som hava gudlig kärlek,

rätt samvete och väl ordnade sinnen, och huru Guds predikare

böra vara ivriga och icke lata till att sälja guldet,

d. v. s. kungöra Guds ord.

 

KAPITEL 15

Kristi ord till bruden om paradisvägen,

som öppnades vid hans ankomst och om hans

brinnande kärlek, som han visat oss,

när han led så många plågor för oss ända från sin födelse

och till sin död, och huru helvetesvägen

nu är bred men paradisvägen trång.

 

KAPITEL 16

Kristi ord till bruden: varför han hellre talar

med henne än med andra, som äro bättre än hon,

vidare om tre ting, som Kristus befaller bruden,

tre ting, som han förbjuder henne, tre ting, som han tillåter henne,

och tre ting, som han tillråder henne; vari den bästa lärdom innehålles.

 

KAPITEL 17

Kristi ord till bruden om huru gudomen i sanning

kan kallas en dygd, och om människans mångfaldiga fall,

förorsakat av djävulen, och om det mångfaldiga botemedel,

som genom Kristus givits i fullt mått till människans hjälp.

 

KAPITEL 18

Om de tre underbara ting, som Kristus gjort med bruden,

och huru hon icke kan uthärda att se änglarna

eller djävlarna i deras egentliga väsen,

på grund av de förras skönhet och de senares hemskhet,

och varför Kristus värdigats gästa en sådan änka som hon.

 

KAPITEL 19

Kristi ord till bruden om huru Gud talar till sina vänner

genom sina predikanter och genom bedrövelser,

huru Kristus betecknas med binas ägare,

Kyrkan med bigården och de kristna med bina,

och huru de onda kristna tillåtas att leva bland de goda.

 

KAPITEL 20

Guds klagomål över tre, som nu vistas i världen,

och huru Gud från begynnelsen utvalt tre stånd,

nämligen prästernas, försvararnas och arbetarnas,

och om den plåga, som är beredd åt otacksamma människor,

och den ära, som är erbjuden och förunnad

åt tacksamma människor.

 

KAPITEL 21

Den ärorika jungfruns ord till dottern

om huru Kristus togs ned från korset och om hennes bitterhet

och tröst vid Sonens pina. Och huru själen betecknas

med en jungfru och Guds och världens kärlek

med två ungersvenner, och om de betingelser

själen bör hava såsom jungfru.

 

KAPITEL 22

Den ärorika jungfruns undervisande ord till dottern

om den andliga och timliga visdomen och

vilken av dem som bör följas, och huru den andliga visdomen

efter få mödor leder människan till evig tröst,

den timliga däremot till evig fördömelse.

 

KAPITEL 23

Den ärorika jungfrun talar till dottern,

beskriver sin ödmjukhet och huru ödmjukheten betecknas

med en mantel och talar om den sanna ödmjukhetens

betingelser och om dess underbara frukt.

 

KAPITEL 24

Jungfrun talar uppmuntrande ord till dottern

och klagar över sina vänners fåtalighet;

Kristus talar till bruden och säger,

att hans heliga ord betecknas med blommor och angiver

hos vilka sådana ord bära frukt.

 

KAPITEL 25

Kristi förmanande ord till bruden om det löfte

som är förknippat med de tre husen,

och huru den goda viljan betecknas med brödet,

det gudfruktiga övervägandet med drycken

och den gudliga visheten med sovlet,

och huru gudlig vishet icke ligger i boklig lärdom

utan i hjärtat och den goda levnaden.

 

KAPITEL 26

Jungfrun förmanar bruden hur hon skall leva,

och Kristus lär henne vilka kläder hon bör hava

i det andra huset, med vilka kläder fred med Gud och nästan,

barmhärtighetens verk och ren avhållsamhet betecknas;

och den vackraste förklaring gives av allt detta.

 

KAPITEL 27

Kristi ord till bruden om de redskap,

som böra finnas i det tredje huset, och huru med dessa redskap

det tuktade sinnets goda tankar och den

sanna syndabekännelsen betecknas, och den bästa förklaring

av allt detta, och om låsen till dessa hus i allmänhet.

 

KAPITEL 28

Kristi ord till bruden om sin oföränderlighet

och om sina ords fullbordan, ehuru gärningarna icke följa genast,

och hur vår vilja i allt bör överlämna sig åt Guds vilja.

 

KAPITEL 29

Johannes Döparens förmaningsord till bruden

under en liknelse, vari Gud betecknas med fågeln skatan,

själen med skatungarna, kroppen med redet,

världens förlustelser med vilda djur, högmodet med rovfåglar

och världens glädje med snaran.

 

KAPITEL 30

Guds moders bön till Sonen för bruden

och för ett annat helgon och Kristi upptagande

av sin moders bön samt om säkerheten av människans

sanna eller falska helighet i detta liv.