"Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det,

men den som mister sitt liv för min skull,

han skall rädda det." Luk. 9:24

 

Heliga Birgittas Uppenbarelser

 

Köp Heliga Birgittas Uppenbarelser på Lulu (740 Sidor)

 

Vill du börja läsa klickar du här

 

Innehållsöversikt Bok 3

 

 

Översikt

 

KAPITEL 1

Förmaning och undervisning till en biskop

om hur han skall inrätta sina måltider,

sin dräkt och sin bön, hur han skall förhålla sig i allt före,

under och efter måltiden och när han går till sängs,

samt hur han i allt skall utöva sitt biskopsämbete.

 

KAPITEL 2

Jungfruns ord till dottern om lämpligt medel

mot det svåra, som möter biskopen på den smala vägen,

och huru tålamodet betecknas med kläder,

de tio buden med tio fingrar samt längtan

efter det eviga och motviljan mot det världsliga

med två fötter, och om de tre fiender,

som biskopen har på sin väg.

 

KAPITEL 3

Jungfruns utförliga förklaring för biskopen,

hur han må utöva sitt biskopsämbete,

så att Gud måtte bliva hedrad genom honom;

vidare om den dubbla frukt, som åtföljer en sann värdighet,

och om den dubbla skam, som åtföljer en falsk värdighet,

och huru Jesus Kristus och alla helgon

skynda den sanne och rätte biskopen till mötes.

 

KAPITEL 4

Modern talar till dottern om onda biskopars åtrå

och beskriver genom en utförlig liknelse,

huru många för god viljas skull erhålla den andliga värdighet,

vilken biskopar med oordentlig vandel förakta,

ehuru de kroppsligen blivit kallade därtill.

 

KAPITEL 5

Ambrosii ord till bruden om de godas böner

för folket och huru styrmännen beteckna de världsliga

och andliga herrarna, stormarna högmod m.m.

och hamnen ingången till sanningen,

samt om brudens kallelse i anden.

 

KAPITEL 6

Samme Ambrosii ord till bruden,

vari han framställer en liknelse om en man,

en hustru och en tjänstekvinna; och huru äktenskapsbrytaren

betecknar den dålige biskopen, hustrun Kyrkan

och tjänstekvinnan kärleken till världen, och om den mycket

stränga domen över dem, som hålla mera fast vid världen än vid Kyrkan.

 

KAPITEL 7

Jungfruns ord till bruden, vari den biskop,

som älskar världen, jämföres med en blåsbälg,

full av luftdrag, och med en snigel, liggande i smutsen,

och huru denne sättes i motsats till

biskop Ambrosius och får sin dom.

 

KAPITEL 8

Jungfruns ord till bruden om sin egen fullkomlighet

och upphöjdhet och om de nutida magistrarnas

oordnade begär och om deras falska svar på den fråga,

som den ärorika jungfrun ställde till dem.

 

KAPITEL 9

Jungfruns ord till bruden om huru de seende

och hörande etc. undfly farorna med hjälp av solen etc.,

och om det som händer de blinda och döva, etc.

 

KAPITEL 10

Jungfrun talar till dottern och gör henne

säker på de ord som meddelas henne.

Hon skildrar Kyrkans fara och hotande fall

samt hur numera prelaterna tyvärr i stor utsträckning

äro hemfallna åt skörlevnad, penninggirighet

och slösaktighet med penningar, i det de använda Kyrkans

inkomster på högfärdig ståt, vilket väcker Guds vrede emot dem.

 

KAPITEL 11

Brudens trosfyllda ord till Kristus,

och huru Johannes Döparen lär bruden,

att det förvisso är Kristus, som talar med henne,

och om den gode rikes lycksalighet och huru den

okloke biskopen på grund av sin dåraktighet

och sitt usla liv liknas vid en apa.

 

KAPITEL 12

Bruden talar, frambärande böner till Kristus

för ovannämnde biskop. Kristi, den heliga Jungfruns

och S:ta Agnes' svar till bruden.

 

KAPITEL 13

Moderns ord till dottern, vari Kristi ord

och gärningar underbart betecknas med en skatt,

gudomen med en borg, synderna med reglar,

dygderna med murar, världens skönhet och nöjet

av vänner med två gravar och vari det säges,

hur biskopen bör ordna med själavården.

 

KAPITEL 14

Modern talar till dottern om en biskop

i en sällsam liknelse, i vilken biskopen betecknas med en fjäril,

biskopens ödmjukhet och högmod med dess två vingar,

de tre utseenden, som hölja biskopens onda egenskaper,

med insektens tre färger, biskopens gärningar med färgens täthet,

hans dubbla vilja med fjärilens två spröt,

hans girighet med fjärilens mun och hans ringa kärlek

med dess lilla kropp.

 

KAPITEL 15

Moderns i en liknelse framställda ord till dottern

om en annan biskop, och huru denne betecknas

med en broms, hans ordrika vältalighet med bromsens

högljudda flykt, de två ting, han tänker på,

med bromsens vingar, och hans ord för att behaga världen

med bromsens styng, och om jungfruns undran över

dessa båda biskopars liv och över predikanterna.

 

KAPITEL 16

Sonens ord till bruden att själarnas fördömelse

icke behagar Gud och om den yngre biskopens sällsamma frågor

till den äldre och den äldres svar till den yngre.

 

KAPITEL 17

Jungfru Marias ord till dottern,

innehållande beröm över Sankt Dominicus' liv och orden,

och huru denne i sin dödsstund vände sig till Jungfrun,

och huru i dessa tider få av hans bröder följa

det Kristi lidandes tecken, som Dominicus givit dem,

medan många vandra efter det märke,

som djävulen inskurit i dem.

 

KAPITEL 18

Moderns ord till dottern, att bröderna nu

hellre lyssna till djävulens röst än till sin fader Dominicus';

huru nu endast helt få följa hans fotspår,

och huru de, som eftertrakta biskopsdömet för världslig äras

och sitt lugns och sin frihets skull, icke höra till

Sankt Dominicus' regel, och om den fruktansvärda domen

över sådana. Och om ett levande prov på den fördömelse,

en sådan biskopsstyrelse medför.

 

KAPITEL 19

Brudens svar till Kristus om huru hon hemsökes

av många olika och onyttiga tankar och huru hon icke

kan förjaga dem, och Kristi svar till bruden,

varför detta tillstädjes av Gud, och om den stora nyttan

av sådana tankar, emedan de lända till belöning,

om de klokt avskys och fruktas, och att en förlåtlig synd

icke får ringaktas, ty då kan den leda till dödssynd.

 

KAPITEL 20

Moderns ord till dottern, varmed säges,

hur pundet betecknar den Helige Andes gåvor

och huru den helige Benedikt mångdubblade den gåva,

som den Helige Ande givit honom,

och på vilka sätt den Helige Ande

eller djävulens ande går in i människans själ.

 

KAPITEL 21

Moderns ord till dottern, vilka genom en liknelse

skildra härligheten och fullkomligheten i den

helige Benedikts liv. Och huru den själ,

som bär frukt för världen, betecknas med ett ofruktbart träd,

sinnets högmod med flinta och den kalla själen

med en kristall. Och om de tre mycket anmärkningsvärda gnistor,

som härröra från kristallen, flintan och trädet.

 

KAPITEL 22

Moderns ord till bruden om en munk,

som hade ett skökohjärta i bröstet,

och huru denne genom sin egen vilja,

sin åtrå och sin flykt från det änglalika livet avföll från Gud.

 

KAPITEL 23

Gud Faders svar på brudens bön för syndarna

och huru det är tre, som giva vittnesbörd på jorden,

liksom tre i himmelen, och huru hela Treenigheten

giver bruden vittnesbörd, huru hon är Treenighetens brud

genom tron, och likaså alla, vilka följa

den heliga Kyrkans rätta tro.

 

KAPITEL 24

Jesu Kristi svar på brudens böner för de otrogna,

att Gud hedras genom onda människors ondska,

ehuru icke på grund av deras förtjänst och vilja,

vilket han för henne visar genom en liknelse,

vari Kyrkan eller själen betecknas med en jungfru,

de nio änglakörerna med nio bröder till jungfrun,

Kristus med en konung och människornas tre tillstånd

med konungens tre söner.

 

KAPITEL 25

Moderns beklagande ord till dottern om hur Kristus Jesus,

det oskyldigaste lammet, i dessa nya tider

föraktas av sina skapade varelser.

 

KAPITEL 26

Kristus förklarar för bruden Treenighetens

outsägliga mysterium, säger, huru djävulska syndare

genom sin ånger och sin vilja att bättra sig

erhålla Guds barmhärtighet och hur han förbarmar sig

över alla, d. v. s. judar o. s. v.,

samt talar om den dubbla domen, nämligen över dem

som skola fördömas och dem som skola frälsas.

 

KAPITEL 27

Brudens bön till Herren för Rom och om den

oräkneliga mängd av heliga martyrer, som vilar i Rom,

och om de kristnas tre grader av fullkomning,

och huru Kristus, uppenbarande sig för henne,

meddelar henne en vision och förklarar den.

 

KAPITEL 28

Jungfruns upplysning till bruden om sättet

att kunna älska och om de fyra städerna,

i vilka fyra kärlekar finnas, och vilken av dem

som med rätta bör kallas den fullkomliga kärleken.

 

KAPITEL 29

Brudens lovprisning av Jungfrun,

innehållande en liknelse med Salomos tempel

och den outgrundliga sanningen om gudomens förening med mandomen,

och huru prästernas tempel äro målade med fåfänga.

 

KAPITEL 30

Den heliga Agnes' ord till bruden om den kärlek,

som hon, bruden, bör hysa för jungfrun,

jämförd med en blomma, och huru den ärorika jungfrun

med sina ord beskriver Guds omätliga och eviga mildhet,

trots vår omildhet och otacksamhet,

och huru Guds vänner icke böra oroas trots bedrövelserna.

 

KAPITEL 31

Kristi ord till bruden, framställande en mycket god

liknelse om en läkare och konung, och huru Kristus

betecknas med denne läkare, och huru de,

som enligt mänsklig beräkning skola fördömas,

ofta bliva frälsta, medan de, som enligt mänsklig eller världslig

beräkning skola frälsas, bliva fördömda.

 

KAPITEL 32

Jungfrun talar i en liknelse till bruden om

hur Gud Fader utvalde henne bland andra helgon

till sin moder och till frälsningens hamn.

 

KAPITEL 33

Sonens ord till bruden och huru han genom två

människors exempel visar att han dömer

enligt det inre och icke enligt det yttre.

 

KAPITEL 34

Modern talar till dottern med en liknelse,

i vilken själen betecknas med en ring och kroppen

med en duk, samt beskriver, huru själen bör renas

genom klokhet och kroppen renas

genom avhållsamhet och icke dödas.