Kristi ord till bruden, vari han liknar en syndare vid tre ting, nämligen en örn, en fågelfängare och en stridsman.
Kapitel 17

Jag är Jesus Kristus, som talar med dig. Jag var i jungfruns kved som sann Gud och människa, men var icke desto mindre med Fadern och styrde allt, ehuru jag var hos jungfrun. Denne min eländige ovän är lik tre ting. För det första är han lik en örn, som flyger i luften och under vilken andra fåglar flyga. För det andra är han lik en fågelfängare, som spelar på en med hårt lim besmord pipa: fåglarna tjusas av hans spel och flyga fram till pipan men fastna i limmet. För det tredje är han lik en kämpe, som är först i varje tävlingskamp. Örnen liknar han, emedan han i sitt högmod icke tål, att några äro över honom, och med sin elakhets klor sargar alla som han kommer åt. Därför skall jag hugga av hans vålds och övermods vingar.

Jag skall taga bort hans ondska från jorden och överlämna honom åt den evigt sjudande kitteln, såframt han icke bättrar sig. Fågelfängaren liknar han, emedan han med ljuva ord och löften drager alla till sig och emedan alla de, som komma till honom, så fastna i fördärvet, att de aldrig kunna fly därur. Därför skola helvetets fåglar hopbinda hans ögon, så att han aldrig någonsin får se min ära utan helvetets eviga mörker. De skola avhugga hans öron, så att han icke får höra min muns ord. De skola från hjässan till fotabjället tillfoga honom bitterhet i stället för ljuvlighet, så att han får utstå så många kval som han fört människor i fördärvet. Han är även lik en kämpe, som är först i all ondska, icke vill vika för någon utan föresätter sig att nedtrycka alla. Därför skall han såsom kämpe vara först i varje kval; hans pina skall alltid förnyas, och hans ve skall aldrig hava något slut. Likväl står min barmhärtighet redo för honom, så länge själen är med kroppen.»

FÖRKLARING
Denne var en mycket mäktig riddare, som storligen hatade prästerskapet och tillfogade det skymfliga ord. Om honom är föregående uppenbarelse gjord och likaså den följande. Guds Son säger: »O världens riddare, spörj de visa vad som hände den högmodige Haman, vilken föraktade mitt folk. Fick han icke en skymflig död och vanära? Så begabbar denne mig och mina vänner. Liksom Israel icke begrät Hamans död, så skola därför mina vänner icke heller gråta över hans död, utan han skall dö den bittraste död, såframt han icke bättrar sig.» Det gick också på detta sätt.