De ord, varmed Skaparen ställer tre milda frågor till sin brud; den första om mannens tjänarställning och om hustruns herravälde, den andra om mannens arbete och hustruns förbrukande, den tredje om husbondens förakt och tjänarens heder.
Kapitel 40

Jag är din Skapare och Herre. Svara mig på tre ting, som jag frågar dig om. Hur är tillståndet i det huset, där hustrun klädes som fru och hennes make som tjänare? Månne detta höves?»

Då svarade hon i sitt samvete: »Nej, herre, det höves icke». Och Herren genmälte: » Jag är allas herre och änglarnas konung. Jag klädde min tjänare, nämligen min mandom, endast till nytta och nödtorft, ty ingenting begärde jag i världen utom knapp kost och dräkt. Men du, som är min brud, du vill leva såsom fru, hava rikedom och ära och hållas i heder. Vad båtar nu allt detta? Förvisso är alltsammans fåfängligt, och allt måste lämnas. Människan blev ju icke skapad till sådant överflöd, endast till naturens nödtorft. Men detta överflöd uppfanns av högfärden, som nu hålles och älskas som lag. Säg mig för det andra - månne det är passande, att mannen arbetar från morgon till kväll och hustrun på en timme förbrukar allt som blivit samlat?»

Då svarade hon: »Nej, detta är icke passande; hustrun bör i stället leva och handla efter mannens vilja».
Herren sade: » Jag gjorde som den mannen, vilken arbetar från morgon till kväll. Ty från min ungdom och ända till min pina arbetade jag och visade den väg, som går till himmelen, i det jag predikade och med gärningar fullkomnade vad jag predikade. Men hustrun, d. v. s. själen, som borde vara min såsom en hustru, förbrukar allt detta mitt arbete, när hon lever i yppighet, så att intet av det jag gjorde gagnar henne; och icke finner jag i henne någon dygd, i vilken jag skulle kunna förnöjas med henne. Säg mig för det tredje - i det hus, där herren föraktas och tjänaren hedras, månne det icke går opassande och avskyvärt till där?»

Hon svarade: »Jo, förvisso». Och Herren sade: » Jag är allas Herre. Mitt hus är världen, och människan borde med rätta vara min tjänare. Men jag, Herren, föraktas nu i världen, och människan hedras. Därför skall du, som jag utvalde, tänka på att göra min vilja, ty allt, som är i världen, är endast som havets skum och en fåfänglig syn.»