Jungfruns uppmanande ord till bruden om huru hon bör älska hennes Son över allting och huru alla dygder och nådegåvor inneslutas i den ärorika jungfrun.
Kapitel 42

Modern talade: »Jag hade tre ting, varmed jag behagade min Son. För det första ödmjukheten, så att ingen skapad varelse, varken ängel eller människa, var ödmjukare än jag. För det andra hade jag lydnad, ty jag bemödade mig att lyda min Son i allt. För det tredje hade jag en synnerlig kärlek. Därför är jag trefaldigt hedrad av min Son. Ty för det första har jag blivit ärorikare än änglar och människor, så att det icke finnes någon dygd hos Gud, som icke strålar i mig, ehuru han är källan och allas Skapare; jag är däremot hans skapade varelse, vilken han unnade större nåd än andra.

För det andra fick jag, som lön för min lydnad, en så stor makt, att det icke finnes någon så oren syndare, att han ej får förlåtelse, om han vänder sig till mig med föresats att bättra sig och med förkrossat hjärta. För det tredje är Gud mig så nära för min kärleks skull, att den som ser Gud han ser mig, och den som ser mig han kan se gudomen och mandomen i mig såsom i en spegel och mig i Gud.

Den som ser Gud ser nämligen i honom tre personer. Och den som ser mig ser liksom tre personer. Ty gudomen inneslöt mig med själ och kropp i sig och fyllde mig med all dygd, så att det icke finns någon dygd hos Gud, som icke lyser i mig, ehuru Gud själv är alla dygders fader och givare. Ty såsom det sker med två förenade kroppar, att vadhelst den ena upptager, det upptager också den andra, så gjorde Gud med mig.

Det är nämligen ingen ljuvlighet till, som icke finnes hos mig. Det är som när någon har en nötkärna och giver en annan en del av den. Min själ och min kropp äro klarare än solen och renare än en spegel. Såsom tre personer synas i en spegel, om de stå nära, så kunna Fadern och Sonen och den Helige Ande skådas i min renhet. Jag hade ju min Son i mitt sköte med hans gudom. Nu synes han i mig med gudom och mandom liksom i en spegel, eftersom jag är förhärligad. Därför må du, min Sons brud, sträva efter att följa min ödmjukhet och icke älska något förutom min Son.»