Den ärorika jungfruns ord till dottern om sättet att kläda sig och med vilka kläder och prydnader dottern bör vara pyntad och klädd.
Kapitel 7

Jag är Maria, som födde den sanne Guden och den sanna människan, Guds Son. Jag är änglarnas drottning. Min Son älskar dig av hela sitt hjärta. Därför skall du älska honom. Du bör vara prydd med de mest höviska kläder. Vilka och hurudana de böra vara, skall jag visa dig. Ty såsom du förut haft särk, kjortel, skor, kappa och bröstsmycke, så skall du nu hava andliga kläder. Särken är förkrosselse, ty liksom särken är närmast kroppen, så äro förkrosselsen och bikten omvändelsens första väg till Gud. Genom dem renas sinnet, som gladdes i synden, och det orena köttet tyglas. De båda skorna äro två viljor, nämligen viljan att bättra begångna synder samt viljan att göra gott och avhålla sig från ont.

Din kjortel är hoppet på Gud, ty liksom kjorteln har två ärmar, så vare rättvisan och barmhärtigheten i hoppet, på det att du så må hoppas på Guds barmhärtighet, att du ej glömmer bort hans rättvisa. Och tänk så på hans rättvisa och dom, att du ej glömmer barmhärtigheten. Ty han gör aldrig någon rättvisa förutan barmhärtighet och aldrig barmhärtighet förutan rättvisa. Kappan är tron, ty liksom kappan betäcker allt och allt inneslutes i den, så kan människan fatta och nå allt med tron.

Denna kappa bör vara bestänkt med din brudgums kärleks tecken, nämligen huru han skapade dig, huru han återlöste dig, huru han fostrade dig, införde dig i sin ande och öppnade dina andliga ögon. Bröstsmycket som alltid må vara fästat på ditt bröst är betraktandet av hans lidande: huru han blev begabbad och gisslad, huru han levande stod på korset, blodig och sargad i alla lemmar, huru i döden hela hans kropp skälvde av den bittraste pina och värk samt huru han anbefallde sin ande i Faderns händer. Detta bröstsmycke må alltid vara på ditt bröst. En krona må vara på ditt huvud, d. v. s. du må vara kysk i din åstundan, så att du hellre lider slag än befläckas vidare. Var därför sedesam och hövisk; tänk icke på något annat och åstunda icke något annat än din Gud och din Skapare, ty när du har honom, har du allt. Och prydd på detta sätt skall du invänta din brudgum.»