Kristi ord till bruden: varför han hellre talar med henne än med andra, som äro bättre än hon, vidare om tre ting, som Kristus befaller bruden, tre ting, som han förbjuder henne, tre ting, som han tillåter henne, och tre ting, som han tillråder henne; vari den bästa lärdom innehålles.
Kapitel 16

Många undra, varför jag talar med dig och icke med andra, som föra ett bättre liv och tjänat mig en längre tid. Jag vill svara dig härpå med ett exempel. Det är en herre, som har flera vingårdar, belägna i flera olika nejder, och varje vingårds vin har smak av den nejd, varifrån det stammar. När vinet blivit tillrett, dricker vingårdarnas herre stundom av det medelmåttigare och lättare vinet, ej alltid av det starkare.

Om nu någon av dem, som äro närvarande och se detta, skulle säga: 'Herre, varför vill du göra så?' så kommer herren att svara, att just det vinet smakade honom och var honom behagligare vid det tillfället, och han slår icke bort och försmår icke fördenskull de bättre vinerna, utan gömmer dem till sin heder och nytta, för att använda dem vid lämpligt tillfälle, vart och ett till det ändamål, som då passar för det. Så gör jag med dig. Jag har många vänner, vilkas liv är mig ljuvligare än honung, angenämare än varje vin och mera skinande än solen för min åsyn. Likväl valde jag att giva min ande till dig, eftersom det behagade mig så; icke därför, att du är bättre än dem eller jämförbar med dem eller dina förtjänster värdigare än deras, utan därför att jag ville det så.

Jag gör visa människor av de ovisa och rättfärdiga av syndarna, och icke föraktar jag de andra därför att jag gjorde sådan nåd med dig, men jag gömmer dem hellre till någon annan heder eller nytta för mig, såsom rättvisan då fordrar det. Ödmjuka dig därför i allt och oroa dig icke över någonting utom över dina synder. Älska alla, även dem som synas hata dig och baktala dig, ty de bereda dig möjlighet att vinna en större krona.

Tre ting föreskriver jag dig att göra. Tre ting föreskriver jag dig att icke göra. Tre ting tillåter jag dig att göra. Tre ting råder jag dig att göra.

För det första föreskriver jag dig att göra tre ting: att icke åstunda något annat än din Gud, att lägga bort allt högmod och all förmätenhet, att ständigt hata köttets vällust. Tre ting befaller jag dig att icke göra: att älska fåfänga och lättfärdiga ord, att göra dig skyldig till omåttlighet i föda och överflöd i andra ting, att älska världens glädje och ytlighet. Tre ting tillåter jag dig: en måttlig sömn till ditt välbefinnande, måttliga vakor till kroppens övande, en måttlig föda till kroppens styrka och uppehälle.

Tre ting råder jag dig till: för det första arbete i fastor och goda gärningar, för vilka himmelriket utlovas som lön, för det andra att använda det, som du äger, till Guds ära, för det tredje att ständigt betänka två ting i ditt hjärta: dels vad jag gjorde för dig, då jag led och dog för dig (denna tanke uppväcker kärlek till Gud), dels min rättvisa och den framtida domen (detta uppväcker fruktan i själen). Ett fjärde ting är till sist vad jag både föreskriver och befaller och tillråder och tillåter, och det är att lyda såsom du är förpliktad till. Detta föreskriver jag, emedan jag är din Gud. Detta befaller jag, att du icke gör på annat sätt, emedan jag är din Herre. Detta tillåter jag dig, emedan jag är din brudgum. Detta tillråder jag, emedan jag är din vän.»