Sonen talar till bruden om de tre lagarna, nämligen Kyrkans, kejsarens och allmogens, och han förmanar henne, att hon själv må leva efter en fjärde lag, nämligen den andliga och gudomliga, i det hon i ödmjukhet, fast katolsk tro och fullkomlig, helgad kärlek åsidosätter allt för Guds skull, ty därigenom förvärvas andlig heder och himmelska rikedomar i den eviga härligheten.
Kapitel 111

Sonen talar till bruden och säger: »Det finns tre lagar. Den första är Kyrkans, den andra är kejsarens, den tredje är allmogens. Alla dessa lagar skrivas på döda djurs skinn. Men det finns en annan lag, en andlig lag, som ej skrives på skinn utan i livets bok, vilken aldrig går förlorad eller förtäres av ålderdom, aldrig blir till leda och aldrig äges med svårighet. Varje god lag bör inriktas på människosjälens frälsning och på att Guds bud måtte iakttagas, de onda begären flys och de goda gärningarna eftertraktas; dessa böra ju klokt åstundas.

Men nu finns det på den lag, som skrives på skinn, ett stycke, som handlar om att erhålla något. För att någon skall få någonting är ett av dessa fyra ting nödvändigt. Antingen må en gåva givas åt någon för bevisad kärlek och vänskap, eller också må den givas genom arv eller genom skifte eller som lön för ödmjukt fullgjord tjänst. Sammalunda förhåller det sig med den andliga lagen, ty den andliga lagen består i att förstå och älska Gud och njuta honom, och i denna lag finnas heder och andliga rikedomar, nämligen att utbyta allt skapat mot Skaparen, övergiva den egna viljan för Guds skull, älska dygderna och försaka världen för himmelriket. Dessa rikedomar vinnas på fyra sätt.

För det första genom kärlek. Ty liksom en jordisk herre av kärlek ger gåvor åt någon, utan att mottagaren förtjänat detta, så skapade och återlöste jag i min godhet människan och har dagligen fördrag med henne; trots hennes otacksamhet bevisar jag henne heder. Därtill skall den, som älskar mig av hela sitt hjärta och intet åstundar förutom mig, på jorden vinna den dygd, som skrives i hjärtat med Guds finger, och i himmelen den ära, som skrives i livets bok, nämligen det eviga livet. För det andra erhålles andlig heder genom arv.

Jag köpte ju genom min mandomsanammelse och mitt lidande himmelriket åt människan och upplät det åt henne med arvsrätt. Ty liksom människan så att säga sålt sin gudomliga arvsrätt åt djävulen och fått ett litet äpple i utbyte mot den eviga glädjen, en förbjuden föda i stället för livets träd och falskhet i stället för sanning, så sönderslet jag, lydande min fader, olydnadens skrift; genom mitt hjärtas bittra plåga tillfyllestgjorde jag för äpplets sötma, genom min död förvärvade jag livets träd åt människan och genom tron på min mandom återförde jag människan och instiftade all sanning.

Därför skall var och en, som tror min sannings ord och efterföljer mig, genom arvsrätt vinna andliga rikedomar och min nåd. För det tredje erhålles andlig heder genom skifte, d. v. s. när människan skiljer sig från all den förnöjelse, som köttslig lusta skänker, och skiftar köttets vällust mot avhållsamhet, rikedomar mot fattigdom, heder mot försmädelse, jordiska fränder mot Guds vänners umgängelse och världens åsyn mot Guds skådande.

För det fjärde erhålles andlig heder på grund av ödmjukt bevisad tjänst, d. v. s. när människan tåligt strider i Guds tjänst såsom en tapper riddare i kriget, tjänar i ödmjukhet och trohet såsom en trogen tjänare, barmhärtigt och rättvist sköter det som blivit henne anförtrott, såsom en god förvaltare, och likt en god väktare står på vakt emot frestelserna. En sådan människa är värdig att hava den heder och de andliga rikedomar, som ej skrivas på djurs skinn utan i själen. Ty liksom den trefaldiga skrivna lagen är nyttig till att fullkomna rättvisan, så är den andliga lagen ljuvlig till att frambringa frukt.

Alltså, min dotter, sträva efter att vinna den andliga hedern genom kärlek, i det du icke älskar någonting så högt som mig; genom arv, i det du fast tror på allt vad Kyrkan bjuder; genom ödmjukhetens gärningar, i det du gör allt för min heders skull. Du är ju kallad i min lag, och därför bör du hålla min lag. Men min lag består i att leva enligt min vilja. Ty liksom en god präst lever efter Kyrkans lag, så må du leva efter min ödmjukhets lag och dana dig efter mina vänner. Varje timlig lag är ju dels inriktad på världens heder, dels på dess försmående. Min lag är däremot endast inriktad på det himmelska, ty före mig och efter mig har ingen fullt förstått hurudan och hur ärorik himmelrikets ljuvlighet är, nej ingen mer än jag och den, för vilken jag velat uppenbara det.»