Jungfruns ord till dottern, att världens fagra och dyrbara ting icke skada Guds tjänare, ehuru de använda sådant, blott de använda det till Guds ära, och detta bevisas genom Pauli exempel.
Kapitel 30

Det står skrivet, att den gode aposteln Paulus sade sig vara en vis man inför den furste, som hade tagit Petrus tillfånga, och att han kallade Petrus en verkligt fattig man. Och icke syndade Paulus därigenom, ty hans ord voro till Guds heder. Så är det även med dem, som vilja och önska tala Guds ord. Ty om de icke kunna komma in till herrarna, såframt de icke hava nog fina kläder, så synda de icke, om de ikläda sig dem, bara de icke i sin vilja och i sitt hjärta räkna guldet, den fina dräkten och de dyrbara stenarna för kostbarare än de gamla invanda kläderna, ty allt, som tager sig kostbart ut, är stoft.»