Moderns ord till dottern, visande genom en liknelse att Guds predikanter och vänner icke skola krönas mindre i Guds åsyn, om folken icke omvändas genom deras predikan, än om de omvändas, blott deras uppsåt varit gott.
Kapitel 31

Guds moder talar: »Om någon lejer en arbetare till att arbeta och säger till honom: 'Bär sand från stranden och undersök i varje börda, om du möjligen kan upptäcka något guldkorn där', så blir icke arbetarens lön mindre om han intet finner än om han skulle upptäcka mycket. Så är det även med den, som av gudlig kärlek arbetar till själarnas gagn med ord och gärning: hans lön bliver icke mindre, om han icke lyckas omvända några än om han omvänder många.

Magistern framställde ju denna liknelse: 'Den krigare, som på sin herres bud drog ut i krig och hade vilja till att strida tappert men återvände sårad och utan någon fånge, han skall, ehuru han förlorat i kriget, för sin goda viljas skull icke erhålla mindre lön än om han hade vunnit seger'. Så är det även med Guds vänner. Ty för varje ord och gärning, som de göra för Guds skull och för att själarna måtte bättras, och för varje bedrövelsens stund, som de lida för Guds skull, skola de undfå kronan, vare sig de omvända många eller ingen.»