Moderns ord till dottern om sin oändliga barmhärtighet mot syndarna och även mot dem, som lova och hedra henne.
Kapitel 32

Modern talar: »Det finnes ett ordspråk bland eder, som lyder: 'Med sådant kan du driva mig ur landet'. Så säger jag ock nu. Det fins ingen så stor syndare i världen, att jag icke (om han blott säger i sitt hjärta, att min Son, allas Skapare och Återlösare, är av honom innerligt älskad i hjärtat) genast är beredd att komma till honom, såsom en kärleksfull moder till sin son, omfamnande honom och sägande: 'Vad behagar dig, min son? Och han månde ha gjort sig skyldig till helvetets djupaste pina - om han blott vore villig att icke bekymra sig om världens heder eller köttets begärelse och lystnad, som Kyrkan fördömer, och icke åstundade något annat än sitt uppehälle allena, så skulle han och jag snart sämjas väl.

Säg alltså till honom, som skriver lovsången till mig, icke för sitt eget beröm eller för sin egen belöning utan till dens lov, som är värd allt lov för alla sina gärningars skull, att liksom världens furstar giva timlig belöning åt sina lovprisare, så skall jag andligen belöna honom. Ty liksom en enda stavelse har många noter över sig, så behagar det Gud att i himmelen giva kronor åt honom för varje stavelse som är i sången, och det skall sägas om honom: 'Se, lovsjungaren kommer, han som komponerat en sång utan tanke på timligt gott, endast för Guds skull'.»

FÖRKLARING
Denne frestades till tvivel på den heliga Treenigheten. I extas såg han likasom tre kvinnoansikten. Det första sade: »Många äktenskap har jag bevittnat, men aldrig har jag sett att trefaldigt är ett enda». Det andra svarade: »Om tre äro ett, så måste det ena vara före och det andra efter eller också två i ett». Det tredje yttrade: »De kunna icke ha gjort sig själva - vem har då gjort dem?» Då sade den Helige Ande öppet: »Låtom oss komma till honom och taga vår boning hos honom». Och vid uppvaknandet var han befriad från frestelsen.

Sedan sade Kristus till fru Birgitta: » Jag är trefaldig och en. Jag vill visa dig vad Faderns makt, Sonens vishet och den Helige Andes kraft är.» Och denna uppenbarelse är avslutad där, varest det talas från predikstolen. - Vidare sade Kristus: »Säg till denne, att han skall förvärva en större förtjänst inför mig med sin sjukdom än med sin hälsa. Ty Lasarus blev ädlare genom sin plåga, och Job blev mera älskad genom sitt tålamod. Dock misshaga mig icke de av mina utvalda, som hava hälsan, ty deras hjärta är alltid hos mig, och deras kropp övar alltid klok avhållsamhet och fromt arbete.»