Moderns ord till dottern, vari goda seder och rättfärdiga gärningar hos Guds vänner betecknas med dörrposter och vari säges, att Guds tjänare böra taga sig i akt för smädande tal.
Kapitel 42

Modern talar: »Guds vänner skola vara såsom två dörrposter, genom vilka andra skola gå in. Därför bör det noga beaktas, att icke något vasst eller hårt bjuder motstånd mot de inträdande, så att de klämmas därav. Vad beteckna nu dörrposterna om icke ärbara seder, rättfärdiga gärningar och uppbyggliga ord, vilket dagligen skall framträda hos Guds vänner? Därför bör det noga beaktas, att icke något hårt, d. v. s. något smädande eller lättfärdigt ord, må påträffas i Guds vänners mun eller något världsligt iakttagas i deras gärningar, för vars skull de, som vilja gå in, rygga tillbaka och sky att gå in.»