Moderns ord till dottern, vari onda herdar liknas vid en mask, som gnager trädets rötter.
Kapitel 43

Modern talar: »Dessa äro lika en mask, som ser den yppersta frukt och icke bryr sig om att frukten fördärvas eller faller, om han blott kan gnaga rötterna eller det som är närmast jorden. Så är det ock med dessa: de bry sig icke om, att själarna förgås, om de bara vinna sin förtjänst och sitt timliga goda. Därför skall min Sons rättvisa komma över dem, och de skola hastigt bortryckas.»

Hon svarade: »All tid är ju inför Gud blott såsom ett ögonblick, hur lång den än må vara för oss. Därför är din Sons tålamod stort även med de orättfärdiga.»

Modern svarade: »Jag säger dig i sanning: deras dom skall ej uppskjutas utan komma med förskräckelse över dem, och de skola skiljas från sina njutningar och försänkas i skam och blygd».