Sonens ord till bruden om en konung: hur han bör öka Guds heder och kärleken till själarna och om domen över honom, ifall han icke gör så.
Kapitel 48

Guds Son talar: »Om denne konung vill hedra mig, så må han för det första förminska min vanheder och öka min heder. Min vanheder består förvisso däri, att mina bud, som jag föreskrivit, och mina ord, som jag personligen talat, föraktas och av många räknas såsom intet. Om han vill älska mig, må han alltså hädanefter hava större kärlek till allas själar, ty för deras skull öppnade jag himmelen med mitt hjärtas blod.

Ja, om han mera åtrår den vila, som är hos Gud, än att utvidga sitt fädernearv, då skall han sannerligen få större lust och hjälp av Gud att återvinna den platsen Jerusalem, där min döda kropp vilade. - Du, som hör detta, må vidare säga honom: Det var jag, Gud, som lät honom krönas. Därför tillkommer det honom att mera följa min vilja och att hedra och älska mig över allting. Om han ej gör detta, så skola hans dagar förkortas, och de, som köttsligen älska honom, skola skiljas från honom med bedrövelse, och hans rike skall styckas i flera delar.»