Kristus talar till bruden och berättar, huru tre män blivit snärjda genom kvinnor; av dem liknas en vid en krönt åsna, en annan säges hava harhjärta, och en tredje liknas vid en basilisk; och därför bör kvinnan alltid vara mannen underdånig.
Kapitel 84

Sonen talar: »Tre män berättas hava blivit snärjda genom kvinnor. Den förste var en konung, vilken hans älskarinna slog i ansiktet, när han icke log emot henne. Han var nämligen dum, tuktade henne icke och brydde sig icke om sin ära. Han var lik en krönt åsna: en åsna på grund av sin dumhet, och en krönt på grund av sin höga värdighet. Den andre var Simson, som, ehuru han var den starkaste man, dock blev besegrad av en kvinna. Han hade en hares hjärta, eftersom han icke kunde kuva en kvinna. Den tredje var Salomo, vilken var liksom en basilisk, vilken dräper med sin anblick men själv dräpes av en spegel. Salomos vishet övergick allas, och dock fällde en kvinnas ansikte honom. Därför bör kvinnan vara mannen underdånig.»