Kristus talar till bruden och förklarar för henne, vilka och hurudana de ogudaktigas vapen äro, och att dessa människor, om de skryta med synden och vilja framhärda i den, förfärligt skola drabbas av den gudomliga rättvisans stränga svärd.
Kapitel 95

Guds Son talar: »Jag står såsom en konung, utmanad till strid. Djävulen står emot mig med sin härskara. Sannerligen, min fasta avsikt och föresats är sådan, att förrän jag på en punkt avveke från rättvisan, skulle himmel och jord och allt vad däri är falla samman. Men djävulens avsikt är sådan, att hellre än att han ödmjukade sig, ville han att det funnes lika många helveten som solgrand och att han evigt plågades i dem allesammans. Se, nu nalkas några mina ovänner till domen, och det är icke större avstånd mellan oss än två steg.

Deras baner är upprest, deras sköld är på armen, och deras hand vilar på svärdet, men detta är ännu ej utdraget. Och så stort är mitt tålamod, att jag icke slår, om de icke slå först. På ovännens baner äro tre ting: frosseri, girighet och kättja. Deras hjälm är deras hjärtas hårdhet, ty de akta ej på helvetets pina och ej heller på hur avskyvärd synden är för mig. Hjälmens borrhål är köttets vällust och viljan att behaga världen, ty för sådana tings skull löpa de runt omkring och se det de ej borde se.

Deras sköld är den falska tro, varmed de ursäkta synden och tillskriva den köttets bräcklighet samt fördenskull icke anse det lönt att bedja om förlåtelse för synderna. Deras svärd är viljan att framhärda i synden, och svärdet är ännu ej utdraget, eftersom deras ondska ännu ej är fullbordad. Men svärdet utdrages, när de vilja synda så länge de få leva. Och de slå, när de skryta med synden och önska förbliva i syndens tillstånd.

När deras ondska så blivit fullkomnad, skall en röst i min härskara ropa: 'Slå nu till!' Då skall min stränghets svärd förgöra dem, och var och en skall lida pina allteftersom han var beväpnad. Deras själar skola gripas av djävlarna, vilka likt rovfåglar icke söka det timligt goda utan de själar, som de i evighet skola sarga.»