Kristus talar till bruden och säger, att syndarna och de ljumma böra beskjutas med fyra pilar, d. v. s. fyra förebråelser, som här innehållas, på det att de måtte ångra sig och i ödmjukhet återföras till ett bättre liv.
Kapitel 98

Sonen talar: »Jag skall giva mina vänner fyra pilar. Med den första må den beskjutas, som är blind på ena ögat, med den andra den, som är halt på ena foten, med den tredje den, som är döv på ena örat, med den fjärde den, som ligger kullkastad på jorden.

Den är blind på ena ögat, som ser och vet Guds bud och mina helgons verk men ej ger akt därpå utan ser världens njutningar och åtrår dem. Denne bör skjutas på så sätt, att man säger honom: 'Du är lik Lucifer, som såg Guds högsta skönhet men som orättmätigt åtrådde vad han icke borde och därför nedfor till helvetet, dit även du skall fara ned, om du icke bättrar dig, ty du förstår Guds föreskrifter och att allt är förgängligt i denna världen, men du aktar det ej. Därför är det rådligast för dig att hålla fast vid det säkra och lämna det förgängliga, så att du icke må nedfara till helvetet.' - Den är halt på ena foten, som ångrar begångna synder men strävar efter att vinna världsliga fördelar och vinster.

Denne bör skjutas på det sättet, att man säger honom: 'Du arbetar till gagn för din kropp, som dock snart skall förtäras av maskarna. Arbeta hellre flitigt för din själ, som skall leva i evighet.' - Den är döv på ena örat, som åstundar att höra mina och mina helgons ord men har det ena örat öppet för det som är lättfärdigt och världsligt. Till honom må därför sägas: 'Du är lik Judas, som med ena örat hörde Guds ord och som lät dem gå ut genom det andra, varför han icke hade något gagn av vad han hörde. Tillslut fördenskull dina öron för fåfängligheten, så att du kan komma dit, där du får höra änglarnas sång.' - Den ligger helt och hållet på jorden, som är insnärjd i världsliga ting och dock tänker på och gärna ville veta, hur han skulle kunna bättra sig.

Till honom bör sägas så: 'Denna tid är kort såsom ett ögonblick, men helvetets pina är evig och helgonens ära evinnerlig. Därför må du, om du skall komma fram till det sanna livet, icke anse det besvärligt att taga på dig något tungt och bittert, ty lika mild som Gud är, lika rättvis är han också.' Om någon blir beskjuten på detta sätt och om pilen går blodig ut ur hans hjärta, d. v. s. om han känner verklig ånger och föresätter sig att göra bättring, så skall han undfå min nåds olja, varmed alla hans lemmar skola läkas.»