ANDRA SPÖRSMÅLET

Första frågan. Ånyo visade sig munken på sin stege som förut och sade: »O Kristus, domare! Frivilligt utstod du den bittraste pina - varför får jag fördenskull icke ha det hedersamt och högmodas i världen?»

Andra frågan. »Vidare har du givit mig timligt gott - varför får jag fördenskull icke äga det jag åtrår?»

Tredje frågan. »Varför har du vidare givit min kropp lemmar, om jag ej får röra dem och använda dem såsom jag vill?»

Fjärde frågan. »Varför har du vidare givit lag och rättvisa om icke för att vi skola taga hämnd?»

Femte frågan. »Vidare har du tillåtit oss att hava vila och lugn - varför låter du oss då känna möda och bedrövelse?»

SVAR
på första frågan. Domaren svarade: »Min vän, människans högmod uthärdas länge av mitt tålamod, på det att ödmjukheten måtte upphöjas och min dygd uppenbaras. Och emedan högmodet icke är skapat av mig utan är uppfunnet av djävulen, bör det undflys, ty det leder till helvetet, men ödmjukheten må bevaras, ty den leder till himmelen, och jag Gud lärde den med mitt ord och mitt exempel.»

Svar på andra frågan. »Vidare är det timligt goda av mig givet och förlänat åt människan, för att hon skall bruka det på förnuftigt vis och utbyta det, som är skapat, mot det oskapade, nämligen mot mig, Gud och Skapare, i det hon lovprisar och hedrar mig för mina goda gåvor men icke lever efter köttets begär.»

Svar på tredje frågan. »Kroppens lemmar äro vidare givna åt människan, för att de må visa själen någon bild av dygderna och stå till själens tjänst och båtnad såsom dess verktyg.»

Svar på fjärde frågan. »Rättvisan och lagen ha vidare inrättats av mig, för att de skola verkställas med helig kärlek och medömkan och sålunda gudomlig enhet och endräkt befästas mellan människorna.»

Svar på femte frågan. »Att jag vidare förunnade människan att hava kroppslig ro och vila, det gjorde jag för att stärka köttets svaghet och för att göra själen kraftig och stark. Men emedan köttet stundom fräckt högmodas, böra bedrövelser och allt det, varigenom köttet rättas, villigt tålas.»