FEMTE SPÖRSMÅLET

Första frågan. Åter visade sig munken som förut och sade: »O domare, varför har du skapat maskarna, som blott kunna skada och icke gagna?»

Andra frågan. »Varför har du vidare skapat vilda rovdjur, som också skada människorna?»

Tredje frågan. »Varför sänder du vidare sjukdomar och plågor i kropparna?»

Fjärde frågan. »Varför tillåter du vidare ondskan hos orättfärdiga domare, som plåga de underlydande och pina dem som köpta trälar?»

Femte frågan. »Varför plågas vidare människans kropp ända in i dödsögonblicket?»

SVAR
på första frågan. Domaren svarade: »Min vän, jag Gud och domare skapade himmelen och jorden och allt vad däri är, men ingenting utan orsak och utan likhet med det andliga. Ty liksom helgonens själar likna de heliga änglarna, som äro i livet och lycksaligheten, så likna de orättfärdigas själar djävlarna, som äro i den eviga döden. Eftersom du alltså frågat, varför jag skapat maskarna, så svarar jag dig, att jag skapat dem för att visa min vishets och godhets mångfaldiga makt. Ty fastän de kunna skada, så skada de likväl icke utan min tillåtelse och endast för syndens skull, för att människan, som försmådde att underkastas mig, sin högste herre, skall sucka över att hon kan skadas t.o.m. av den lägsta varelse, och för att människan må veta, att hon intet är utan mig, som även de förnuftslösa tingen tjäna och vars bud allt lyder.»

Svar på andra frågan. »Varför har jag vidare skapat vilda rovdjur? Jag svarar: Allt vad jag skapade var icke endast gott utan t.o.m. mycket gott, och det skapades antingen till människans nytta och prövning eller till de övriga skapade varelsernas nytta, och för att människan desto ödmjukare må tjäna mig, sin Gud, ju lyckligare hon är än allt annat. Dock skada ofta vilddjuren i det timliga, och av tvåfaldig orsak. För det första till onda människors näpst och undervisning, att de genom hemsökelserna må inse att de äro människor och att de böra lyda mig, sin Herre. För det andra skada de även goda människor till deras dygders förkovran och till deras luttring. Och emedan människan syndade och uppreste sig mot mig, sin Gud, därför ha ock alla ting, som skulle vara människan underdåniga, rest sig upp emot henne.»

Svar på tredje frågan. »Varför drabbas vidare kroppen av sjukdom? Jag svarar, att detta händer på det att människan må taga sig bättre i akt och även på grund av omåttlighetens och överflödets synd, så att människan må lära sig andlig måttfullhet och tålighet samt tygla sitt kött.»

Svar på fjärde frågan. »Varför tålas vidare orättfärdiga domare? Detta sker till andras luttring och på grund av mitt tålamod, så att, liksom guldet renas i elden, själarna renas genom de orättfärdigas ondska och undervisas och dragas bort från det som de icke skola göra. Jag tål även de onda människorna därför, att djävulens agnar må skiljas från de godas vete och därför att deras vinningslystnad må gå i fullbordan genom min hemliga gudomliga rättvisa.»

Svar på femte frågan. »Varför lider vidare kroppen plåga ända in i döden? Jo, det är rättvist, att människan plågas med de ting, genom vilka hon syndar, och eftersom hon syndar genom oordnade begär, är det tillbörligt, att hon drabbas av bitterhet och ordnade plågor. Därför börjar för somliga döden redan här; den död som förutan ände skall vara i evighet; för andra slutas döden i skärselden och börjas den evinnerliga glädjen.»