FEMTE UPPENBARELSEN I FRÅGORNAS BOK
Kristus talar där till sin brud, den heliga Birgitta, lär henne, att hon icke skall bekymra sig om jordiska rikedomars vård och undervisar henne i det tålamod, som hon skall hava i bedrövelsens stund, jämte den fullkomliga självförnekelsens och ödmjukhetens dygd.

Guds Son talar till bruden och säger: »Var noga på din vakt!» Hon svarar: »Varför då?» Herren säger till henne: »Emedan världen skickar fyra tjänare till dig, som vilja bedraga dig. Den första är omsorg om rikedomar. När han kommer, skall du svara honom: 'Rikedomar äro förgängliga. Man måste avlägga desto mer räkenskap för dem, ju mer man har av dem.

Därför bryr jag mig icke om dem, ty de följa ej sin ägare utan lämna honom.' Den andra tjänaren är rikedomarnas förlust och de undfångna ägodelarnas fördärv. Svara honom så: 'Han, som givit mig rikedomar, har ock tagit dem ifrån mig. Han visste, att detta var mig till gagn. Ske hans vilja!'

Den tredje tjänaren är världens bedrövelse. Säg så till honom: 'Välsignad vare du, min Gud, som tillåter att jag bedrövas, ty genom bedrövelserna lär jag känna, att jag är din. Du låter bedrövelser drabba mig i detta livet för att kunna skona mig i det kommande. Beskär mig tålamod och styrka att härda ut.' Den fjärde tjänaren är försmädelse och skymf. Svara honom så: 'Gud allena är god, och honom tillkommer all heder.

Men jag, som gjort alla usla och onda gärningar, varför skulle jag hedras? Snarare är jag värd all smälek, jag som hela mitt liv skymfat Gud. Skulle hedern gagna mig mer än smäleken? Den uppväcker ju högmodet, förminskar ödmjukheten och kommer oss att glömma Gud. Gud tillkomme allt lov och all heder.' Stå alltså fast på din vakt emot världens tjänare, och älska mig, din Gud, av hela ditt hjärta.»