Inledning Bok 5 "Frågornas Bok"

Här börjar den femte boken av de himmelska uppenbarelser, som Kristus givit den heliga Birgitta från Sverige. Den kallas med rätta Frågornas bok, eftersom den utgöres av frågor, på vilka Herren Kristus ger beundransvärda svar. Och den blev uppenbarad för fru Birgitta på sällsamt sätt, såsom hon själv och hennes biktfäder ofta intygade muntligen. Det hände sig nämligen en gång, när hon red till sitt slott i Vadstena, åtföljd av flera ridande tjänare, att hon, där hon red på vägen, upplyfte sitt sinne till Gud i bön, varvid hon plötsligt blev hänryckt i anden, så att hon färdades liksom berövad sin kropps sinnen och upplyft i den inre betraktelsens extas. Hon såg då i anden en stege, som var fastsatt i marken och räckte upp till skyn.

Ovanför stegen, i himmelen, såg hon Herren Jesus Kristus sitta på en underbart skön tron, liksom en dömande domare. Vid hans fötter stod Jungfru Maria, och runt omkring tronen befann sig en oändlig härskara av änglar och en ofantlig mängd helgon. Mitt på stegen såg fru Birgitta en för henne bekant munk, som då ännu levde och som besatt stort teologiskt vetande men samtidigt var full av svek och djävulsk elakhet. Med sina oroliga, otåliga åtbörder påminde han snarare om en djävul än om en from ordensman.

Fru Birgitta förnam nu denne munks tankar och alla inre begär i hans hjärta och hur han med obehärskade, högst otåliga åtbörder yppade dem för Kristus, den på tronen sittande domaren, i form av nedanstående frågor. Hon såg och hörde även i anden, hur domaren Kristus vist och utförligt besvarade var och en av dessa frågor, med höviska, saktmodiga åtbörder, och huru Vår Fru Jungfru Maria stundom riktade några ord till henne själv, såsom denna bok framdeles utförligt skall berätta. I samma ögonblick hade fru Birgitta hela denna bok i sinnet, såsom utgörande en enda uppenbarelse, och när hon nu redan nalkades nämnda slott, fattade hennes tjänare hästens tygel och begynte röra henne och liksom väcka upp henne ur denna hänryckning. Återvänd till sig själv sörjde hon mycket över att hon blev berövad en så gudomlig hugsvalelse. Frågornas bok förblev så livligt i hennes hjärta och var så fast inpräntad i hennes minne, som om den helt och hållet varit inristad på marmortavla. Hon skrev genast ned den på sitt språk, och hennes biktfader översatte den till bokspråk, såsom han var van att översätta andra böcker.

Denna Frågornas bok är indelad i spörsmål. Underavdelningarna utgöras av frågor. Den har sexton spörsmål, och i vart och ett av dem ställas vissa frågor till domaren Kristus. Han svarar klart och beundransvärt på dem, och varje spörsmål kommer sålunda att innehålla ett visst antal frågor, varpå deras lösningar och svar följa.