Innehållsöversikt Bok 5

Innehållet i Femte boken har, såsom prologen antyder, ingivits Birgitta under en ritt i Östergötland. Boken utgöres huvudsakligen av frågor, ställda av en munk, och av Kristi svar på dessa frågor.

Spörsmål 1. På munkens frågor svarar Kristus, att kroppens sinnen bara skola användas till det som gagnar själen.
Spörsmål 2. Kristus talar om ödmjukhetens nytta, om förnuftigt bruk av det timliga och om nyttan av motgångar.
Spörsmål 3. Kristus uppmanar till ett måttfullt bruk av denna världens goda, till viljans överantvardande åt Gud, till ärbart äktenskapligt samliv och till Gudskärlek.

Uppenbarelse 1. Maria uppmanar Birgitta till världsförnekelse och Gudskärlek.
Spörsmål 4. Kristus uppmanar till försiktighet i medgång, tacksamhet mot Gud för motgångar och viljans överantvardande åt Gud.
Spörsmål 5. Kristus beskriver hur skadedjur, vilda rovdjur, kroppsliga sjukdomar och orättvis överhet äro till för att luttra och pröva människorna.

Uppenbarelse 2. Maria inskärper, att hugsvalelse är att vänta först efter motgångens och prövningarnas tid.
Spörsmål 6. Kristus talar om de odöpta barnens öde, om nyttan av att de rättfärdiga drabbas av motgångar och att de orättfärdiga för en tid röna framgång, och om anledningen till att han tillåter krig och farsoter.
Spörsmål 7. Kristus varnar för den fara, som det timligt sköna innebär, inskärper att hög börd icke är något att yvas över och att det är orätt att samla ägodelar som man icke nödvändigtvis behöver samt påpekar att människan icke har något att berömma sig av, eftersom allt gott kommer från Gud.

Spörsmål 8. Kristus förklarar, att han icke tvingar människans fria vilja utan låter henne dyrka avgudar om hon så vill och att han icke visar människorna himmelrikets fröjder och helvetets ryslighet, eftersom de icke skulle uthärda en sådan syn och eftersom de då skulle tjäna honom av fruktan allena, icke av osjälvisk kärlek.
Uppenbarelse 3. Kristus antyder det rätta sättet att påverka syndiga människor.
Spörsmål 9. Kristus förklarar, varför han utrustat Maria och änglarna med så höga privilegier; han förklarar nyttan av att djuren icke hava förstånd och de lägre tingen ej ens sinnen (de skulle då vara människan till besvär) och nyttan av att natt och dag växla.

Uppenbarelse 4. Kristus lovprisar sin moder Maria.
Spörsmål 10. Kristus förklarar anledningen till mandomsanammelsen och till att han lät sig födas som ett barn samt lät sig omskäras och döpas.
Uppenbarelse 5. Kristus lär Birgitta att visa likgiltighet inför världslig medgång och ståndaktighet inför världslig motgång.

Spörsmål 11. Kristus förklarar, att han under sitt jordeliv icke manifesterade sin gudom - människorna skulle ej ha kunnat uthärda detta - och att det för människorna var lämpligt att han ej framträdde med alla sina ord och gärningar på en gång utan successivt.
Uppenbarelse 6. Kristus talar till Birgitta om nyttan av frestelser.
Spörsmål 12. Kristus förklarar, varför det hövdes honom att födas av en jungfru, varför han icke genast uppenbarade Marias härlighet eller sin egen födelse och varför han utstod sådana vedermödor och smädelser.

Uppenbarelse 7. Kristus talar om biktens nytta.
Uppenbarelse 8. Kristus yppar en prästmans ofromma sinnelag och förutsäger hans straff.
Spörsmål 13. Kristus utreder orsakerna till att han fördrager de onda i deras ondska och till att han låter lidandena och nådevedermälena falla så ojämnt.

Uppenbarelse 9. Kristus framhåller det skadliga och besmittande i världskärleken.
Spörsmål 14. Kristus utreder orsakerna till djurens och människornas lidanden och till att han korsar människornas beräkningar.
Uppenbarelse 10. Kristus förklarar varför mycket av det som han säger till Birgitta och befaller henne att vidareförmedla är så dunkelt och mångtydigt.

Spörsmål 15. Kristus förklarar hur allting i skapelsen har någon mening, hur nyttigt det är för människorna att ej alltid få sina önskningar uppfyllda och hur han finner det för gott att stundom hemsöka de rättfärdiga med lidanden.
Uppenbarelse 11. Kristus beskriver, hur han vid Birgittas mans död kallat henne från det världsliga till att leva i hans umgängelse.
Spörsmål 16. Kristus utreder några dunkla ställen i evangelierna och förklarar varför han så länge uppsköt att komma till världen och varför han ej sänder predikanter till alla. I förbigående omnämner han magister Mattias och de tvivel denne anfäktats av men övervunnit.

Uppenbarelse 12. Kristus tröstar Birgitta i de motgångar som hon får röna vid sin förkunnelse och förklarar varför de genom henne talade orden ej genast kunna bliva trodda.
Uppenbarelse 13. Gud talar i symboliska ordalag om Marias dygder och om de platser där Sonen verkat under sitt jordeliv.