Huru den heliga Anna uppenbarar sig för bruden och lär henne en särskild bön till hennes heder, en bön för att av Gud utverka avkomma åt gifta kvinnor.
Kapitel 104

Sakristanen i Sankt Pauli kloster utanför murarna i Rom gav åt Kristi brud reliker av Sankta Anna, Vår Fru Jungfru Marias moder. När fru Birgitta övervägde, hur hon skulle förvara och hedra dem, uppenbarade sig den heliga Anna för henne och sade: »Jag är Anna, beskyddarinna för alla äkta makar i gamla förbundet. Jag är även moder för alla troende äkta makar i nya förbundet, ty Gud ville födas av min släkt.

Därför må du, min dotter, hedra Gud på detta sätt: 'Välsignad vare du, Jesus, Guds Son och jungfruns Son, som valt dig en moder av Annas och Joakims äktenskap! Förbarma dig därför för Annas böners skull över alla, som leva i äktenskap, att de må bära frukt åt Gud! Led även alla dem, som ämna ingå äktenskap, att Gud måtte hedras genom dem!' Men mina reliker, som du har, skola bliva till hugsvalelse för dem, som älska dem, ända tills det behagar Gud att hedra dem ännu mera vid kropparnas uppståndelse.»