En man, som uppger sig ha lämnat världen och vilja tjäna Gud, frågar bruden till råds i vilken levnadsställning han bör tjäna Gud. Kristus säger henne, att denne man ännu ej överskridit Jordan, d. v. s. ännu icke fullkomligt försmått världen och sin egen vilja, och fördenskull icke får höra Guds viljas hemliga svar.
Kapitel 106

En man sade sig vilja tjäna Gud och ville veta, i vilken levnadsställning han mest behagade Gud. Han bad bruden om råd, i det han önskade få ett gudomligt svar. Kristus talade om honom med bruden och sade: »Denne man har ännu icke nått fram till Jordan och ännu mindre överskridit den. Det står ju skrivet om Elias, att när han överskridit Jordan och kommit in i öknen, så fick han höra Guds hemligheter.

Men vad är denna Jordan om icke världen, vilken flyter såsom vatten? Det timliga för ju stundom människan högt upp och sänker henne stundom djupt ned; än höjer det henne till heder och lycka, än störtar det ned henne i motgångar, och aldrig någonsin är människan utan bekymmer och vedermöda.

Alltså är det nödvändigt, att den, som åtrår det himmelska, avlägsnar alla jordiska begär från sin själ, ty den som har Gud kär, för honom mista sannerligen alla jordiska och förgängliga ting sitt värde. Men denne man har ännu icke nått därhän, att han föraktar allting, nej, han har ännu sin vilja i sina egna händer. Därför skall han icke få höra de himmelska hemligheterna, förrän han fullkomligare försmått världen och lämnat sin vilja i Guds händer.»