Den goda viljan är tillräcklig för den ångerfulle, om han icke kan få biktfader. Den gagnade rövaren på korset och öppnade himmelen för honom. Den onda viljan däremot för människan till helvetet, och Lucifer blev ond genom sin onda vilja.
Kapitel 115

En man från Åbo stift kom till Rom. Han kunde icke det svenska språket. Eftersom ingen i Rom förstod honom, kunde han ej finna någon biktfader. Han frågade fru Birgitta till råds, vad han skulle göra. Då hörde hon i anden Jesus Kristus, Guds Son, säga: »Den man, som begärde råd av dig, sörjer över att han icke har någon, som kan höra hans bikt. Säg honom, att viljan är tillfyllest.

Ty vad var det som hjälpte rövaren på korset?
Månne icke den goda viljan? Vad öppnar himmelen om icke föresatsen att vilja det goda och hata det onda? Och vad för människan till helvetet om icke den onda viljan och det oordnade begäret? Månne icke Lucifer var väl skapad? Eller har jag, som är själva godheten och dygden, skapat något, som är ont? Ingalunda. Men sedan Lucifer missbrukat sin vilja och använt den på oordnat sätt, blev han själv oordnad och av sin onda vilja ond.

Må därför denne fattige man vara ståndaktig och icke rygga tillbaka. Och när han återvänt till sitt land, då må han av de visa begära och höra det, som är hälsosamt för hans själ, underkasta dem sin vilja och hellre lyda de rättfärdigas råd än sin egen vilja. Men om han skulle dö på vägen, då skall det gå med honom som jag sade till rövaren: 'Du skall vara med mig i paradiset'.»