Ett helgon säger till bruden, att även om människan doge varenda dag för Guds skull, så kunde hon icke tillfyllest tacka Gud för den eviga äran. Helgonet berättar även om de förfärliga plågor, som en avliden kvinna lider i alla lemmar för de köttsliga njutningars skull, vari hon levat.
Kapitel 16

Ett helgon talade till bruden och sade: »Om jag för varje timma, som jag levde i världen, hade kunnat lida en död för Guds skull och varje gång åter vaknat till liv igen, så hade jag med allt detta dock aldrig kunnat tacka Gud tillfyllest för hans kärlek, ty hans lov viker aldrig från min mun, glädjen lämnar aldrig min själ, äran och hedern äro aldrig fjärran från min syn och jubelfröjden aldrig fjärran från min hörsel».

Sedan sade Herren till samma helgon: »Säg till denna brud, som står här, vad de förtjäna, som bekymra sig mera om världen än om Gud och som älska det skapade mer än Skaparen, och vilket straff den kvinnan nu har, som, medan hon levde i världen, helt levde i vällust».

Helgonet svarade: »Hennes straff är mycket svårt, ty för den högfärd, som hon hade i alla lemmar, brinna nu hennes huvud, händer, armar och fötter såsom i en fasansfull ljungeld. Hennes bröst stinges såsom av igelkottens skinn, vars taggar tränga in i hennes kött och utan misskund sarga det. Hennes armar och övriga lemmar, som hon så vällustigt utsträckte för att famna den älskade, äro såsom två ormar, vilka sno sig omkring henne och obarmhärtigt förtära och bita henne, ja aldrig upphöra att bita henne.

Hennes sköte pinas så ömkligen, som om den vassaste påle vore indriven i hennes naturliga lem och stöttes med all kraft för att tränga längre in. Hennes ben och knän äro såsom den hårdaste och stelaste is och känna ingen ro eller värme. Hennes fötter, med vilka hon skyndade till nöjet och drog andra med sig, stå liksom på de vassaste rakknivar, vilka oupphörligen skära henne.»

FÖRKLARING
Denna fru avskydde högeligen att bikta och följde sin egen vilja. Hon fick plötsligt en svulst i strupen och dog utan bikt. Hon syntes stå inför Guds domstol, och alla djävlar anklagade henne, i det de ropade: »Se, denna kvinna ville gömma sig för dig, o Gud, men av oss var hon känd».

Domaren svarade: »Bikten är det bästa tvagningsmedel. Därför skall hon, emedan hon icke ville två sig under sitt liv, hädanefter vara svart av eder orenlighet, och emedan hon icke ville ödmjuka sig inför få, är det rättvist, att hon inför många utskämmes av alla.»