Tre år efter det att bruden haft denna uppenbarelse säger Kristus henne, att om icke nämnde rövare skyndsamt bättrar sig, skall han snart såsom den uslaste rövare ådömas ett förfärligt straff beträffande sin avkomma och sitt gods och även sin själ. Detta gick också i uppfyllelse, ty han ville icke bättra sig.
Kapitel 25

Guds Son talade till bruden: »Angående rövaren sade jag dig förut en vacker sång och det vackraste botemedel, men nu säger jag icke en sång om honom utan klagan och verop. Om han icke skyndsamt vänder sig åt andra sidan, skall han känna min förfärliga rättvisa. Ty hans dagar skola förkortas, hans säd skall ej bära frukt, hans hopsamlade rikedomar skola andra röva, och han själv skall dömas såsom den uslaste rövare och såsom en olydig son, vilken föraktat sin faders förmaningar.»