Kristus säger till bruden, att denna värld är lik ett skepp, som har tre delar, nämligen förstäven, mitten och aktern; världen genomlöper nämligen tre åldrar, och i slutet av den tredje åldern, vari vi nu befinna oss, skall den fruktansvärde Antikrist födas av en förbannad kvinna och en förbannad man.
Kapitel 67

Sonen talar: »Denna värld är såsom ett skepp, vilket är fullt av bekymmer och kastas av frestelsernas stormvågor och icke lämnar människan någon trygghet eller ro, förrän hon kommit till vilans hamn. Liksom skeppet har tre delar, nämligen förstäven, mitten och aktern, så genomlöper världen tre åldrar, vilka jag nu beskriver för dig.

Den första var från Adam till min mandomsanammelse. Denna ålder betecknas med förstäven, ty den var hög, underbar och stark. Den var hög genom patriarkernas fromhet, underbar genom profeternas visdom, stark genom lagens iakttagande. Men denna del började så småningom sjunka, när judafolket försmådde mina bud och befläckade sig med brott och ogudaktighet. Därför hava de mist sin heder och egendom.

Skeppets, d. v. s. världens, mellersta del började komma till synes, när jag, den levande Gudens Son, ville antaga mandom, ty liksom skeppets mellersta del är lägre och ödmjukare än de andra delarna, så började vid min ankomst ödmjukhet och all ärbarhet predikas, och många aktade en lång tid därpå. Men emedan ogudaktigheten och högfärden nu vunnit överhand och mitt lidande nästan är glömt och förgätet, börjar nu den tredje delen stiga upp, och den skall räcka till domen.

I denna tidsålder sände jag genom dig min muns ord till världen, och de, som höra dem och följa dem, skola bliva lyckliga. Ty liksom Johannes säger i (icke sitt utan mitt) evangelium: 'Saliga äro de, som icke hava sett men dock trott', så säger jag nu: 'Saliga äro de, som höra dessa ord och följa dem, ja evig lycksalighet skola de vinna'.

I slutet av denna ålder skall Antikrist födas. Ty liksom av ett andligt hjonelag Guds söner födas, så skall Antikrist födas av en förbannad kvinna, som låtsar sig förstå det andliga, och av en förbannad man; av deras säd skall djävulen med min tillåtelse dana sitt verk. Men denne Antikrists tid skall ej varda såsom denne broder beskrivit den, han vars böcker du sett, utan sammanfalla med en för mig känd tid, när ondskan överskridit måttet och gudlösheten växt till omätlig höjd.

Därför må du veta, att innan Antikrist kommer, skall trons dörr upplåtas för några hednafolk. När sedan de kristna vända sin kärlek till kätterier och de onda förtrycka prästerskapet och rättvisan, så är det ett tydligt tecken att Antikrist snart skall komma.»