Genom bruden hotade och förebrådde Kristus en abbedissa och jämförde henne med djävulens feta ko, emedan hon hade sitt eget, högfärdigt använde vekliga och konstfulla kläder och frossade i mat och dryck, sålunda givande systrarna ett fördärvligt exempel.
Kapitel 98

Guds Son talar: »Denna abbedissa hör till de feta korna. Hon går i dyn och stänker med sin smutsiga svans ned de kringstående. Så stänker hon genom sitt onda exempel ned systrarna. Hennes kläders veck bära vittne om att hon ej är min helige Benedikts dotter och icke en ödmjuk brud, ty hon har glömt sin trolovning. Hennes regel bjuder henne nämligen att hava en dräkt, som befinnes grövre och tarvligare, och hon har en mjukare, vackrare och behagligare dräkt. Regeln föreskriver även, att man skall äta blott det nödvändiga och med måttfullhet och fruktan samt icke hava något eget, men hon har sitt eget, äter sig fet liksom djävulens ko och följer sin egen vilja.

Regeln säger även, att allt skall vara i abbedissans hand, men hon ger icke akt på min helige Benedikts avsikt, han som lade allt i abbotens händer, på det att abboten skulle vara klok och ett exempel i dygd och regelns särskilde efterföljare; hon antager nämligen maktens namn och ord för att kunna leva ett löst liv och tänker icke på, att hon inför mig skall avlägga räkenskap för alla sina systrars själar. Fördenskull må du veta, att om hon icke förbättrar sina och sina systrars seder, skall hon med de feta korna gå till helvetet, och helvetets korpar skola sarga henne, emedan hon icke velat stiga upp till himmelen med de ödmjuka och avhållsamma.»

FÖRKLARING
När denna abbedissa var död, visade hon sig för den heliga Birgitta i vitaktigt skick men betäckt såsom med ett järnnät. Hennes tunga syntes vara såsom av eld och hennes händer och fötter av bly. Hennes ögon voro fulla av tårar, och hon sade: »Du undrar, varför jag ser så vanskaplig ut. Vet, att detta är Guds rättvisa vedergällning. Att jag ser vit ut, det betyder att jag hade köttets jungfrudom, men järnnätet betecknar, att jag ej iakttog klosterregeln och tålamodets dygd. Ty liksom många maskor förenas i nätet, så måste jag, som straff för de många goda verk jag underlåtit, nu uthärda mycket, eftersom jag icke övade goda verk, medan jag hade tid. Det är rättvist, att min tunga ser ut som vore den av eld, ty den löstes till många fåfängligheter och lättfärdigheter, emot mitt klosterlöfte.

Mina händer och fötter se ut som av bly, och med rätta, ty mina gärningar, vilka betecknas med händerna och vilka borde ha varit skinande som guld, de voro mjuka och lösliga som bly, och mina fötter, med vilka jag borde ha gått till mina systrar med goda föredömen och ren vandel, de gledo på det världsligas slippriga väg men voro tröga till allt andligt gott.

Mina ögon synas dig fulla av gråt, och med rätta, ty jag skonade dem från gråt, när jag kunde och borde ha avtvått alla mitt livs försummelser. Dock är jag i barmhärtighetens tillstånd och det goda hoppets förbidan, på grund av det som sker i Guds Kyrka och på grund av helgonens böner och Kristi blod.»