Bland nunnor visade sig en neger, klädd i nunnedräkt. Kristus förklarar detta och säger, att denne är vinningslystnadens djävul, som under kärlekens täckmantel förmådde nunnorna att samla rikedomar, för att de därigenom skulle kunna giva rika allmosor åt andra, vilket Kristus här skarpt ogillar och klandrar.
Kapitel 99

Den fulaste neger syntes i ett kloster; han stod bland de beslöjade nunnorna i svart slöja och nunnedräkt. Kristus talade härom till den förundrade bruden och sade: »Det står skrivet i mitt evangelium, att man må taga sig i akt för dem, som vandra omkring i fårakläder men invärtes äro glupande ulvar. Sålunda säger jag dig nu, att den negern, som uppenbarade sig bland nunnorna, iklädd nunnekläder, är vinningslystnadens djävul, som råder dem att samla ägodelar, gods och stora rikedomar, på det att de därigenom må kunna leva yppigare, giva frikostiga allmosor och i ett sådant falskt klosterliv vika av från den fattigdom, som är mig kär, och så småningom bliva alldeles tygellösa, i det de bryta sin regel och sin forna observans och förlora sina själar.

Vet därför, att om de icke vaksamt akta sig för denne vinningslystnadens ulv, d. v. s. nöja sig med det som de ha och icke mera vilja utöka sina ägodelar och jordiska rikedomar, så skola även de friska fåren i denna hjord eländigen sjukna och sedan obarmhärtigt rivas av ulvarna. Det behagar mig nämligen mera, att de leva i den lugna och fromma fattigdom, som de lovat, och äro förnöjsamma, än att de snärjas i jordiska omsorger och skötsel av timliga ting samt fåfängt skryta med att giva allmosor, som dock härröra från andras ägodelar.»