Den uppenbarelse, som den helige Franciscus gav Kristi brud fru Birgitta och vari han inbjöd henne att komma till hans kammare för att äta och dricka, i det han andligen förklarade för henne, att hans kammare var lydnaden, att hans föda var att omvända själar till Gud och att hans dryck var att se dem, som han omvänt, av alla krafter älska Gud och nitiskt ägna sig åt böner och andra dygdiga gärningar.
Kapitel 3

På den helige Franciscus' högtid uppenbarade sig den helige Franciscus för Kristi brud i sin kyrka i Trastevere i Rom och sade till henne: »Kom till min kammare för att äta och dricka med mig». När hon hört detta, begav hon sig genast åstad för att besöka honom i Assisi. Efter att ha vistats där fem dagar ämnade hon återvända till Rom och gick därför in i kyrkan för att anbefalla sig och sina följeslagare i Sankt Franciscus' beskydd.

Han uppenbarade sig då för henne och sade: »Var välkommen! Jag inbjöd dig till min kammare för att du skulle äta och dricka med mig. Dock må du veta, att detta hus icke är den kammare, varom jag talat med dig, utan min kammare är den sanna lydnad, som jag alltid iakttog, i det jag aldrig ville vara utan en ledare. Jag hade nämligen beständigt med mig en präst, vars alla befallningar jag ödmjukt lydde, och detta var min kammare.

Gör ock du sammaledes, ty detta behagar Gud. Min föda, varav jag ljuvligen vederkvicktes, var att jag gärna drog mina medmänniskor från det världsliga livets fåfänglighet till att tjäna Gud med hela deras hjärta; den glädje jag därvid kände smakade mig som den läckraste kost.

Men min dryck var den glädje, som jag kände, när jag såg några, som jag hade omvänt, älska Gud med alla krafter, ägna sig åt bön och betraktelse och lära andra att föra en god vandel och efterlikna den sanna fattigdomen. Se, dotter, denna dryck gladde min själ så, att allting i världen förlorade sitt värde för mig. Träd därför in i denna min kammare och ät denna min föda och drick denna min dryck, på det att du må hugnas hos Gud i evighet.»