Kristus talar i Rom till sin brud, den heliga Birgitta, förutsäger henne dagen och sättet för hennes död, bestämmer hur hon skall förfara med uppenbarelseböckerna, säger att det, när honom så behagar, skall komma många människor i världen, som skola mottaga dem med andakt och sålunda vinna hans nåd, samt förordnar, var hennes kropp skall begravas.
Kapitel 31

Det hände fem dagar före fru Birgittas, Kristi bruds, död att vår Herre Jesus Kristus uppenbarade sig för henne framför det altare, som stod i hennes kammare. Han såg på henne med blitt ansikte och sade: »Jag har gjort med dig så, som den brudgum brukar göra, vilken döljer sig för sin brud, på det att han desto hetare må åstundas av henne. Sålunda besökte jag dig icke med min hugnad i denna tid, ty då var det din prövotid.

Men nu, då du är prövad, må du gå fram och tillreda dig, ty det är nu tid att det, som jag lovat dig, uppfylles, nämligen att du klädes till nunna framför mitt altare och inviges. Och du skall hädanefter räknas icke blott som min brud utan även som nunna och moder i Vadstena. Dock må du veta, att du skall nedlägga din lekamen här i Rom, tills den kommer till den plats, som är beredd åt den, ty det behagar mig att skona dig från mödorna och räkna din vilja för fullbordad gärning.»

Och vänd mot Rom sade han liksom anklagande: »O mitt Rom, mitt Rom, påven föraktar dig och lyssnar icke till mina ord utan tager det tvivelaktiga för det säkra. Han skall icke mera få höra min pipa, ty han räknar min barmhärtighets tid efter sitt godtycke.»

Sedan sade han till bruden: »Men säg du till priorn, att han överlämnar alla dessa mina ord från alla uppenbarelserna åt bröderna och åt min biskop, åt vilken jag vill giva min Andes glöd och vilken jag vill fylla med min nåd. Och du må veta, att när det behagar mig, skola de människor komma, som med lust och glädje mottaga orden i de himmelska uppenbarelser, som hittills meddelats dig, och då skall allt det, som blivit dig sagt, gå i uppfyllelse. Och fastän min nåd undanhållits många för deras otacksamhets skull, skall det i deras ställe komma andra, som erhålla min nåd.

Men som den sista av alla de uppenbarelser, som meddelats dig, skall sättas den gemensamma och allmänna uppenbarelse, som jag gav dig i Neapel, ty min dom skall gå i fullbordan över alla folk, som icke ödmjukt omvända sig till mig, såsom det blivit dig visat.»

Sedan detta och mycket annat sagts, som ej står nedskrivet här, omtalade och utvisade Kristi brud några personer i sin omgivning, vilka hon sade sig hava sett stå inför Gud före döden, och träffade anstalter för dem.

Därefter tillade Herren: »Tidigt på femte dagen härefter, sedan du anammat sakramenten, skall du sammankalla alla personer i din omgivning, som jag namngivit för dig, och säga dem vad de skola göra. Och så skall du under deras ord och i deras armar komma till ditt kloster, d. v. s. till min glädje, och din kropp skall läggas i Vadstena.» Femte dagen därefter i gryningen visade sig Kristus åter för henne och tröstade henne. Sedan mässan lästs och hon anammat sakramenten under den största andakt och vördnad, uppgav hon andan i de nämnda personernas armar.