Sedan denne broder fått ovanstående uppenbarelse genom fru Birgitta, bad han henne, att hon skulle bedja till Gud för att få upplysning angående Kristi egendom samt påvens och de celebrerande prästernas auktoritet. När hon bad i denna angelägenhet, uppenbarade sig Jungfru Maria för henne och gav henne följande svar.
Kapitel 8

Säg till denne broder, min vän, att det icke är dig tillåtet att veta, huruvida påven Johannes XXII:s själ är i helvetet eller i himmelen. Det är dig icke heller tillåtet att veta någonting om de synder, som samme påve förde med sig, när han efter sin död kom inför Guds domstol. Men säg honom, att de uttalanden, som påven Johannes gjort angående Kristi egendom, icke innehålla något fel i sin katolska tro eller något kätteri. Jag, som har fött den samme sanne Guden, bär vittnesbörd, att denne min Son Jesus Kristus hade en egendom, och den ägde han ensam. Det var hans livklädnad, som jag gjort med mina egna händer. Och detta bevittnar profeten, i det han å min Sons vägnar säger: 'De hava kastat lott om min klädnad'.

Märk, att han icke säger 'vår klädnad' utan 'min klädnad'. Vet även, att så ofta jag klädde honom i denna livklädnad för hans heliga lekamens nyttas skull, fylldes mina ögon genast av tårar, och hela mitt hjärta pinades av sorg och bedrövelse, ja plågades av oändlig bitterhet, ty jag visste ju redan, hur denna klädnad en gång skulle tagas ifrån min Son, nämligen i hans lidandes stund, då han naken och skuldlös korsfästes av judarna.

Och denna livklädnad var det plagg, om vilket hans bödlar kastade tärning. Ingen hade denna livklädnad medan han levde utom han allena. Vet även, att alla de, vilka säga att påven icke är rätt påve och att prästerna icke äro rätta präster eller giltigt vigda och att det, som under mässfirandet inviges av prästerna, icke är min välsignade Sons sanna lekamen, ja alla de, vilka komma med sådana villoläror, äro uppfyllda av djävulens anda.

Dessa kättare hava begått några så onda gärningar och så fruktansvärda synder emot Gud, att de på grund av sin svåra skuld blivit uppfyllda med djävulsk orättfärdighet och för sitt kätteris skull uteslutna och förvisade från hela kristenhetens hjord genom det gudomliga majestätets rättvisa dom, liksom Judas blev utesluten och skild från apostlarnas heliga antal på grund av den svåra skuld han ådrog sig genom att förråda Kristus, min Son. Vet dock, att de alla skola röna barmhärtighet av Gud, om de vilja bättra sig.»