Kristus säger till bruden om den ovannämnda drottningen, att hon anser Guds nämnda råd tungt; han förkunnar henne därför, att om hon icke snart lyder, så skall hennes liv bliva kort, den räkenskap hon skall avlägga vid domen svår och hennes slut smärtsamt.
Kapitel 14

Kristus talade till bruden om den nyssnämnda drottningen och sade: »Den drottning, om vilken jag förut talat med dig, begärde av mig ett råd genom dig, men sedan hon hört det råd, som jag gav henne, syntes det henne mycket tungt och besvärligt. Säg henne därför nu, att det på profeten Elias tid fanns en drottning, som älskade sin maklighet mera än mig, förföljde sanningens ord och trodde sig äga bestånd genom sin klokhet.

Det gick dock så, att hon icke blott blev föraktad och smädad av alla, liksom hon förut varit hedrad, utan t.o.m. ljöt en svår död. Fördenskull säger jag Gud, som ser klart och som vet det tillkommande, till denna drottning, att hennes tid är kort; den räkenskap, som hon skall avlägga på domens dag, blir svår, och hennes slut skall icke bliva som hennes begynnelse, såframt hon icke lyder mina ord.»