Detta är den andra uppenbarelsen, som skedde i Jerusalem. Kristus befallde genom bruden att sagde konung av Cypern och fursten genast skulle offentliggöra den för hela riket, på det att folket måtte bättra sig. Eftersom de icke gjorde så, blevo de inom kort underkuvade och krossade av genuesarna.
Kapitel 23

När bruden begrundade och bad, kom hon i hänryckning och såg i sin extas ett palats av obegriplig storlek och outsäglig skönhet. Där såg hon Kristus sitta bland sina helgon som den högste kejsaren på en hög kejserlig tron. Han öppnade sin välsignade mun och talade dessa ord: » Jag är i sanning själva den högsta kärleken» etc. Sök detta kapitel i sjunde boken, kap. 19.