Kejsaren Kristus råder konungarna, att de understundom må läsa helgonens exempel, varigenom deras hjärtan kunna uppväckas till Gud. Och han giver en konung två de bästa andliga rådgivare, på det att han må lyda dem och på det att andra konungar måtte uppmuntras till detsamma.
Kapitel 5

Guds Son talar till bruden: »Det står skrivet om en konung, som ej kunde sova, att han lät annaler eller krönikor läsas för sig. Likaså må den konung, som du beder för och som är mycket ung till åren, låta helgonens gärningar och exempel och tappra mäns bragder läsas för sig, ty därigenom uppväckes hans sinne till Gud och han lär sig, hur han kan avbryta riksstyrelsen med ärbara förströelser. Dessutom skall jag sända honom två av mina vänner, vilka skola vara såsom två mödrar för honom.

Från den ena skall han få mjölk och bröd och från den andra vin och läkemedel. Den första skall kungöra för honom, hur och i vilka stycken han syndar, hur han skall tillfyllestgöra för sina förseelser, hur han kan vinna tröst i bedrövelsen och hur han kan blidka mig, när han förtörnat mig. Av den andra skall han få visdom, när det gäller tveksamma ting, lösning av hemliga gåtor och klokhet i att styra och värna sitt rike. Om han lyder dessa, skall han vinna Guds och människors behag. Dock skall han ej lyda dessa två på det sättet, att andra rådgivare försmås, utan han må jämte dem höra många andras råd och utvälja det bästa efter grundlig överläggning.»