Kejsaren Kristus lär konungarna att älska sina undersåtar och styra dem på rätt sätt samt manar dem att avskaffa orättfärdiga och dåliga bruk.
Kapitel 6

Guds Son talar till bruden: »Jag sade dig förut, att konungen skulle älska folket och allmogen i sitt rike. Han visar, att han älskar dem, när han låter dem nyttja de vedertagna lagarna, när han icke låter grymma fogdar och skatteindrivare härska över allmogen och folket, när han icke betungar folket med nya pålagor, som han hittar på, och när han ej besvärar det med mödosam och ovanlig gästning. För de otrognas bekrigande kan dock konungen ödmjukt bedja folket och allmogen om hjälp, ifall han behöver.

Men han må noga se till, att icke detta nödvändiga behov blir till sedvänja och lag. Konungen må ock söka undanskaffa sedvänjor, som stå hindrande i vägen för själarnas frälsning, och särskilt det gamla bruket att när skepp på grund av storm förlisa vid hans rikes stränder, skeppens och handelsvarornas ägare plundras på det gods som flyter i land. O vilken omänsklig grymhet är det icke att öka bedrövelsen för den nödställde! Är det icke tillräcklig sorg för den hemsökte att mista skeppet? Skola dessutom de andra tillhörigheterna berövas honom? Därför må konungen avskaffa denna sedvänja och andra dåliga och syndiga bruk ur sitt rike, på det att han må finna större nåd och välsignelse inför mina ögon.»