Kejsaren Kristus talar till bruden om en drottning, som nyligen trolovats med en konung, och säger, att av det äktenskapet skall riket icke få välsignelse utan bedrövelse, ty hon är född av en säd, som förbannats av Kyrkan, och har blivit bortlovad under laglig ålder.
Kapitel 9

Guds Son talar till bruden om en drottning, som en konung tagit till hustru, och säger, att hon är av en säd, som förbannats av Kyrkan, och under laglig ålder: »Giv akt, min dotter! Du må veta, att i varje kristligt äktenskap måste den lagliga åldern och samtycket iakttagas, men i detta förefinnes intetdera, och därför är detta äktenskap likt en barnslig docklek.

De söka nämligen blott den timliga äran och bry sig icke om kristen lag och Guds heder. Därför skall riket skörda bedrövelse av detta äktenskap och icke välsignelse. Och ehuru denna nya drottning, dotter av föräldrar som bannlysts av Kyrkan, icke skall umgälla sin faders orättfärdighet, kan det dock aldrig av dens säd, som retat mig till vrede, komma välfärd och gagn för folket. Fördenskull förmanade Isak sin son att taga sig en hustru av sin egen släkt, så att han ej skulle besmittas av ett folk, på vilket Gud vredgades.»