3

En person, som vakade och icke sov, tyckte att hon begav sig till kyrkan Santa Croce i Rom. När hon nalkades, såg hon att Simons, en viss bondes, hus vuxit högre än denna det heliga korsets kyrka. Hon förundrade sig över att detta hus vuxit så högt. Då uppenbarade sig någon, som sade till henne: »Förundra dig icke över detta! Sätt dig genast och skriv en ny mässa till fru Simoni, ty detta hus är trollkarlen Simons stånd, vilket nu fått sådan överhand över Kyrkans stånd.» Och jag skrev under hans diktamen detta.

INTROITUS. Låtom oss alla sörja i Herren och klaga över dessa bedrövelsens dagar, till ära för den fräcka simonien, över vars otukt änglarna gråta och anropa Guds Son. Ps. Mitt hjärta framsäger ett sant tal, hårt att höra för simonisterna. Vers. Ära vare.

KOLLEKTBÖN. Gud, för folkets synders skull och för den snart förestående slutgranskningen över de goda och onda har du tillåtit att simonien blivit till den grad upphöjd, att där, varest större helighet borde finnas, där råder nu större simoni, och att kyrkor skattskrivas, kyrkliga ämbeten reserveras, val förkastas och sakrament säljas och köpas. Vi bedja dig: rena din Kyrka från denna smuts och giv omvändelsens nåd åt simonisterna, och om de icke vilja bättra sig, så låt dem drabbas av samma förbannelsens svärd, varmed den helige Petrus slog trollkarlen Simon och Elisa Gehasi, dessa som köpte och sålde dina nådemedel. Genom vår Herre Jesus Kristus, din Son, som med dig lever och regerar i den Helige Andes enhet, Gud från evighet till evighet. Amen.

LÄSNING ur den helige aposteln Johannes Uppenbarelses bok. I de dagarna kom en av de sju änglarna och talade till mig och sade: »Kom hit, så skall jag visa dig huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten; hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med, och av vars otukts vin jordens inbyggare hava berusat sig». Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet.

GRADUALE. Herre, vem får bo i din hydda? Vem får dväljas på ditt heliga berg? Vers. Den som träder fram där obefläckad av simonien och som där gör vad rätt är.

Alleluja, Alleluja. Vers. Besmord med fett, uppsvullen av fett trotsade han Gud. Han lämnade Gud, sin Skapare, och hängde fast vid orättfärdighet.

EVANGELIUM enligt Matteus. I den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Där I gån fram skolen I predika och säga, att himmelriket är nära. Boten sjuka, uppväcken döda, gören spetälska rena, driven ut onda andar. I haven fått för intet; så given ock för intet. Skaffen eder icke guld eller silver eller koppar i edra bälten.»

OFFERTORIUM. Alla söka de sitt eget, icke det som är Jesu Kristi.

SECRETA. Gud, i din övermåttan stora mildhet befallde du att man för intet skulle tillhandahålla sakrament och kyrkliga ämbeten. Giv omvändelsens nåd åt dem som köpa och sälja dem, och om de icke vilja omvända sig, så handla med dem efter deras ondska, och ställ om att de, som äro bättre än dessa, erhålla biskopsämbetet. Genom vår Herre...

COMMUNIO. Om mina syskonbarn icke råda över orättmätigt besuttna kyrkliga ämbeten, då kan jag vara obefläckad och ren från simoniens stora, stora brott.

SLUTBÖN. Vi hava mottagit de gåvor som du för intet skänkt oss, o Herre, och bedja dig att de, som köpa och sälja dessa dina gåvor, utan uppehåll få dela Judas' lott, han som förrådde dig. Du som lever och regerar med Gud Fader och den Helige Ande, Gud i all evighet. Amen.

Denna mässa bör sjungas omedelbart efter den helige aposteln Petri stolfest.
Sedan mässan blivit nedskriven, sade genast han som dikterade: »Jag befaller dig å Jesu Kristi, Kyrkans sanna brudgums, vägnar, att du skyndsamt låter Alfons från Spanien taga del av det skrivna, så att han utan dröjsmål och försagdhet kan framlägga det för påven och å Guds vägnar bedja denne att han såsom Kyrkans herde och huvud beder och låter bedja att den förbannelsens rost, som denna simoni innebär, må avlägsnas ur Kyrkan. Simoniens rök har ju stigit upp mot himmelen, och den gudomliga rättvisan är redan så förtörnad, att om icke denne påve skaffar ett botemedel, så må han veta, att han skall drabbas av svår hemsökelse och inom kort duka under, ja hans kraft skall krossas och förintas.

Men om han ser till att rättelse sker, så skall han härska på Kyrkans dygds tron, och hans vedersakare skola bliva till begabbelse för mitt folk. Du må dock veta att han upphöjts på Petri stol icke på grund av sina förtjänster utan med min tillåtelse, för att han skulle förbättra Kyrkans tillstånd i ödmjukhet och i sträng sanning samt städse hålla de uppstudsiga i tyglarna.»