Rörande kapitel 6, 7 och 8 av Frälsarens ordensregel säger Kristus, hur abbedissan med få ord kan tala i klostret med hantverkare och av vilka anledningar abbedissan, systrarna, konfessorn eller bröderna kunna gå ut ur klostret.
Kapitel 11

Guds Son talar: »Abbedissan kan i klostret med få ord tala med hantverkare, när något bristfälligt skall lagas eller något nytt göras. Annars må hon i klostret aldrig tala med världsmänniskor utom vid talgallret.

Icke heller kan hon eller någon av systrarna gå ut, utom när möjligen ett nytt kloster skall grundas. Då må abbedissan, konfessorn och konventet utskicka erfarna systrar. Konfessorn kan gå ut med en följeslagare, om det gäller att dryfta regelns fastställande och iakttagande med överordnade, vidare för att bekämpa ont rykte, om sådant (vilket Gud förbjude) skulle uppkomma mot klostret, och för att vederlägga kättare, ifall det skulle behövas. Han kan också gå ut, om han för den heliga Kyrkans nyttas skull blir kallad därtill av prelater eller om sådana ärenden skulle föreligga, vilka icke lämpligen kunna ordnas genom klostrets prokuratorer.»