Då prior Petrus, med anledning av kapitel 3 och 4 i Frälsarens ordensregel, undrar huruvida något skall tilläggas beträffande sängkläder eller klädedräkt, föreskriver Kristus att han tillägger det nyttiga och nödvändiga.
Kapitel 2

Guds Son talar: »Varför vet icke brodern, hur det skall läggas och inrättas? Månne jag icke genom dig visade honom, att min tjänare Benedikt hade sin kropp som en säck och hurudan Benedikts dräkt bör vara? Fördenskull må han för de sjukas svaghets skull lägga det nyttiga och nödvändiga, dock intet överflöd. Detta skall tillåtas. De, åt vilka jag förlänar en större avhållsamhets nåd, skola emellertid dämpa kölden efter den inre värmen.»